Et toppet lag med Den Hellige Ånd som trener og spiss. (Johannes 15,26-27)
pixabay

Et toppet lag med Den Hellige Ånd som trener og spiss. (Johannes 15,26-27)

Når Jesus skal vinne seier i verden, at flere får høre om ham, da topper han laget med de beste spillerne: Den Hellige Ånd og vi. Ja, egentlig har ikke Jesus andre spillere å sette inn på laget. Vinnerlaget går også under navnet vitnelaget.
Av Svein Anton Hansen, Johannes 15,26-27, søndag før pinse, 28.mai-17

Det nærmer seg langfredag og kors. Jesus har samlet de nærmeste disiplene rundt seg. Tiden er knapp. Han må få sagt det aller viktigste han har på hjertet før han skal dø.
I Johannes-evangeliet har vi hele fem kapitler fra skjærtorsdags kveld (Johannes 13-17). Jesus underviser disiplene om livet som hans etterfølgere, og han ber for vennene sine. For Jesus er det viktig å fortelle disiplene at han ikke har tenkt å etterlate dem ensomme. Han vil sende dem sin Hellige Ånd, som også kalles talsmannen og Sannhetens Ånd (Johannes 14,15-17.26; 15,26 og 16,7-15). Om Den Hellige Ånd sier Jesus blant annet: «Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg. Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av.» (Joh.15,26-27).

I denne Jesu avskjedstale var det for Jesus om å gjøre å berolige disiplene. De hadde begynt å skjønne at han trolig skulle dø. Disiplene så for seg at alt de hadde bygd sammen de tre siste årene nå ville rase sammen og forsvinne. En gjeng med disipler uten en mester å følge, det var det de fryktet. Jesus skjønte deres frykt. Derfor lovte han at han ville sende dem Guds Hellige Ånd. Ja, Jesus sa til og med at det var til det beste for disiplene at han skulle dø og dra til Himmelen, for dermed kunne Ånden komme.

Advokat
«Talsmannen skal komme» lover Jesus. Ordet «talsmann» kan også oversettes med advokat, en som er kalt til å stå ved min side og tale min sak. Selv er Jesus vår første talsmann. Han skal tale vår sak overfor Far i Himmelen. Jesus ber for deg og meg at vi må bli bevart og ikke miste troen. Den Hellige Ånd er den andre talsmann. Det vil si at han skal tale Jesu sak inn i livene våre. Talsmannen har som oppgave å vitne om Jesus, å holde ryktet om Jesus levende i livet til oss som kaller oss kristne. Hvor fort kommer ikke glemselens støv og legger seg over troen? I en støvende tro forsvinner bildet av frelseren Jesus. Den Hellige Ånd er vinden som blåser støvet vekk, slik at jeg klarere kan se Jesu person og frelsesgjerning.

«Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere.» (Johannes 14,26). Den Hellige Ånd vil holde minnet om Jesus levende for oss. Kristentro er ikke en minneforening, vi har en levende frelser. Men, mange av oss lekker som en sil, og vi trenger Åndens påfyll slik at ikke troen går tom.

Sannheten vitner om Jesus
«Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere.» Johannes (16,13-14)

Det oppleves alltid godt å møte mennesker som ikke er selvopptatte, men i stedet gleder seg over å snakke godt om andre. På samme måte er Den Hellige Ånd ikke selvopptatt. Jesus sier at Ånden har som oppgave å herliggjøre ham, bruke tid på å løfte fram hvem Jesus er og hva han har gjort. «Han skal herliggjøre meg» sier Jesus. Ånden skal videre få fram sannheten. Først jobber Ånden i mitt hjerte for å avsløre sannheten om hva som bor i meg, nemlig synd. Det kan oppleves ubehagelig å bli konfrontert med sannheten om mitt eget liv. Når Ånden har utført denne nødvendige oppgaven, så avslører han sannheten om Jesu liv. Ånden viser meg Jesu person, full av nåde og sannhet.

Sannhetens Ånd vil veilede meg slik at jeg innser begge disse sannhetene, en ubehagelig sannhet om meg selv, men etterpå den gode og store sannhet at Jesus frelser syndere som meg. Slik kan og vil Den Hellige Ånd koble mennesker og Gud sammen. Koblingspunktet finnes på Golgata.

På vitnelaget med Den Hellige Ånd
Skjærtorsdag kveld underviste Jesus disiplene om at både Den Hellige Ånd og de skulle vitne om ham. Sammen skal vi som kristne og Ånden utgjøre et team med hovedoppgave å gjøre Jesus kjent i verden. Hvem drømmer vel ikke om å få spille på det beste laget? Eller, hvem drømmer vel ikke om å jobbe med en sjef som klarer å inspirere de ansatte til å yte sitt beste?

Den Hellige Ånd leder Guds viktigste bedrift, «Misjon A/S». Som direktør i denne verdensvide bedriften puster Ånden liv inn i kirker og misjonsorganisasjoner.
Når Åndens pust fyller oss som kristne, kommer vi ikke til å vitne om egen godhet, men Jesu godhet. Åndens pust vil føre til at vi får nød for unådde mennesker som er på vei mot evig fortapelse. Den Hellige Ånd vitner så sterkt om Jesus at vi som kristne må omprioritere hva som har verdi i livene våre. Nå blir misjon, at andre må få høre om Jesus og at de må bli evige frelst, den overordnende oppgaven og prioriteringen.

Leve som vitne
Hva har du sett hos og hørt av Jesus? Som et vitne skal jeg ikke først og fremst lære meg å holde et foredrag om Jesu liv og lidelseshistorie. Det er flott å kunne forklare teologiske ord og læresetninger, men det avgjørende vil alltid være å fortelle hva jeg har sett og hørt hos Jesus. I en rettsak skal et vitne primært si hva det så og hørte.
De første kristne ble kalt «øyenvitner», de så det Jesus gjorde. Som kristen skal jeg videreformidle hva øyenvitnene så og fortalte. Samtidig kan jeg fortelle hva jeg selv har erfart i møte med Jesus. Troen er personlig, men ikke privat. Jeg forteller hva Jesus har gjort i livet mitt, men holder det ikke for meg selv.

Hva vil du få ut av livet ditt? Hva vil du bruke resten av livet ditt til? Jeg håper og ber om at Jesus kan bruke meg til å fortelle om hva han har gjort for meg. Jeg håper at han gir meg plass på vinnerlaget sitt, det som også kalles vitnelaget. Her blir jeg trent av Den Hellige Ånd og får spille sammen med tusenvis av andre kristne som vil bruke resten av livene sine til å vitne om Jesus.

Spørsmål til samtale:

  • Den Hellige Ånd kalles «talsmannen». Hva ligger i oppgaven å være talsmann?
  • Den Hellige Ånd kalles «Sannhetens Ånd». Hvilke sannheter har DHÅ å avdekke om mennesket og om Jesus?
  • Jesus sier at også vi skal være vitner om ham. Hva ligger i oppgaven å være et vitne?
  • Hva har du å vitne om når det gjelder troen på og livet med Jesus?

BS 011

Powered by Cornerstone