Et toppet lag med Den Hellige Ånd som trener og spiss (Johannes 15,26-27)
Pixabay/CCL

Et toppet lag med Den Hellige Ånd som trener og spiss (Johannes 15,26-27)

Når Jesus skal vinne sin seier i verden - at flere får høre om ham, da topper han laget med de beste spillerne: Den Hellige Ånd og de troende. Ja, egentlig har ikke Jesus andre spillere å sette inn på laget. Vinnerlaget går også under navnet vitnelaget.
Svein Anton Hansen, Johannes 15,26-27, søndag før pinse, publ. 20.mai-20

Det nærmer seg langfredag og Golgatas kors. Jesus har samlet de nærmeste disiplene rundt seg. Tiden er knapp. Han må få sagt det aller viktigste han har på hjertet før han skal dø. I Johannes-evangeliet leser vi hele fem kapitler (13-17) fra skjærtorsdags kveld. Jesus underviser disiplene om livet som hans etterfølgere, samt at han ber for vennene sine. For Jesus er det avgjørende å fortelle disiplene at han ikke har tenkt å etterlate dem ensomme. Han vil sende dem sin Hellige Ånd, som også kalles talsmannen og Sannhetens Ånd (Johannes 14,15-17.26; 15,26 og 16,7-15). Om denne Guds Hellige Ånd sier Jesus blant annet:
«Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg. Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av.» (Joh.15,26-27).

I denne avskjedstalen er det om å gjøre for Jesus å berolige disiplene. De har begynt å skjønne at han trolig skal dø. Disiplene ser for seg at alt de har bygd sammen de tre siste årene nå vil rase sammen og forsvinne ut av historien. En gjeng med disipler uten en mester å følge, det står for dem som en skremmende aktuell tanke. Og, Jesus skjønner deres frykt. Derfor lover han at han vil sende dem Den Hellige Ånd. Ja, Jesus sier til og med at det er til det beste for disiplene at han skal dø og dra tilbake til Himmelen, for dermed kan Ånden komme.

Advokat
«Talsmannen skal komme» lover Jesus. Ordet «talsmann» kan også oversettes med advokat; en som er kalt til å stå ved min side og tale min sak. Selv er Jesus vår første talsmann (1.Joh.2,1). Hans oppgave er å tale vår sak overfor Far i Himmelen. Som menneskeslektens talsmann ber Jesus for de troende, at de må bli bevart og ikke miste troen. (Hebr.7,25). Den Hellige Ånd blir dermed den andre talsmann. Det betyr at Ånden skal tale Jesu sak inn i livene våre. Talsmannen har som oppgave å vitne om Jesus, å holde ryktet om Guds Sønn levende i livet til de som kaller seg kristne.
Hvor fort kommer ikke glemselens støv og legger seg som et trykkende teppe over troens liv? I et nedstøvet kristenliv forsvinner lett bildet av Jesus som vår personlige frelser og forsoner. Den Hellige Ånd ønsker å være Guds vind som vil blåse støvet vekk, slik at vi klarere kan se Jesu person og frelsesgjerning.

«Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere.» (Johannes 14,26). Den Hellige Ånd vil holde minnet om Jesus levende og rykende ferskt for oss. Kristentro samler ikke personer til en minneforening. Vi har en levende og evig frelser. Siden mange av oss lekker som en sil, trenger vi stadig Åndens påfyll, slik at ikke troslivet går tomt.

Sannheten vitner om Jesus
«Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere.» (Johannes 16,13-14)

Det oppleves alltid fint å møte mennesker som ikke er selvopptatte, men som i stedet ser det som sin oppgave å snakke godt om andre. På samme måte er Den Hellige Ånd verken selvopptatt eller selvsentrert. Jesus sier at Ånden har som oppgave å herliggjøre ham. Talsmannen bruker tid på å løfte fram hvem Jesus er og hva han har gjort. For, «han skal herliggjøre meg» sier Jesus. Videre har Ånden som oppgave å få fram sannheten. Først jobber Ånden i våre hjerter for å avsløre sannheten om hva som bor i oss, nemlig synd. Det vil oppleves ubehagelig å bli konfrontert med sannheten om sitt eget liv. Når Ånden har utført denne nødvendige oppgaven i hvert menneske, så avslører den sannheten om Jesu liv. Ånden vil veldig gjerne vise oss Jesu person; full av nåde og sannhet (Joh.1,14).

Sannhetens Ånd vil veilede oss slik at vi innser begge disse grunnleggende sannhetene; den ubehagelige sannheten om meg selv som en fortapt synder, men også etterpå den gode og store sannheten at Jesus frelser syndere som deg og meg. Slik kan og vil Den Hellige Ånd koble mennesker og Gud sammen. Koblingspunktet ble opprettet på Golgata og finnes fortsatt på Jesu soningskors.

På vitnelaget med Den Hellige Ånd
«Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av.» (v.27). Skjærtorsdag kveld underviste Jesus disiplene om at både Den Hellige Ånd og disiplene skulle vitne om ham. Alt starter med at Ånden vitner om Jesus. Og, alt fortsetter med at åndsfylte vitner også deler sin tro, sin fortelling om livet sammen med Jesus. Sammen vil vi som kristne og Ånden utgjøre et team med hovedoppgave å gjøre Jesus kjent i verden.

Hvem drømmer vel ikke om å få spille på det beste laget? Eller, hvem drømmer vel ikke om å jobbe med en sjef som klarer å inspirere de ansatte til å yte sitt beste? Den Hellige Ånd leder Guds viktigste «bedrift» - «Misjon A/S». Som direktør i denne verdensvide bedriften puster Ånden Guds liv inn i kirker og misjonsorganisasjoner. Når Åndens pust fyller oss som kristne, så tømmes vi mer og mer av det som er vårt eget. I Åndens fylde kommer vi ikke til å vitne om egen godhet, men om Jesu godhet og hans gjerninger. Åndens pust vil føre til at vi som troende får større nød for unådde mennesker som er på vei mot den evige fortapelse. Kraften i Den Hellige Ånds vitnesbyrd om Jesus er så sterk at vi som kristne trenger å omprioritere hva som har verdi i våre liv. Da vil misjon bli den overordnende oppgaven og prioriteringen. Da blir det om å gjøre at andre må få høre om Jesus, at de må bli evig frelste.

Leve som vitne
Hva har du sett hos og hørt av Jesus? Som et vitne skal vi ikke først og fremst lære oss å holde et foredrag om Jesu liv og lidelseshistorie. Det vil alltid være nyttig og fint å kunne forklare teologiske ord og læresetninger. Men, det avgjørende vil alltid være å fortelle hva vi har sett og hørt hos Jesus. I en rettsak skal et vitne primært si hva det så og hørte i den konkrete saken.
De første kristne ble kalt «øyenvitner». (Lukas 1,2; 2.Pet.1,16). Et øyenvitne så konkret de gjerninger Jesus gjorde, hørte de ordene han forkynte. Som kristne skal vi videreformidle hva Bibelens øyenvitner så og fortalte. Samtidig kan vi fortelle hva vi selv har erfart i møte med Jesus. Troen er og må være personlig, men ikke privat. Jeg forteller hva Jesus har gjort i livet mitt, men holder det ikke for meg selv som en privat eiendom.

Hva vil du få ut av livet ditt? Hva vil du bruke resten av livet ditt til? Vi trenger å håpe på og be om at Jesus kan bruke den enkelte av oss til å fortelle om hva han har gjort for oss. Jeg håper at han gir meg plass på vinnerlaget sitt, det som også kalles vitnelaget. Her blir jeg trent av Den Hellige Ånd og får spille sammen med tusenvis av andre kristne som vil bruke resten av livene sine til å vitne om Jesus.

BS 2021

Spørsmål til selvrefleksjon og samtale:

  • Den Hellige Ånd kalles «talsmannen». Hva ligger i oppgaven å være talsmann?
  • Den Hellige Ånd kalles «Sannhetens Ånd». Hvilke sannheter har DHÅ å avdekke om deg som menneske og om Jesus som Guds Sønn?
  • Jesus sier at også vi skal være «vitner» om ham. Hvilke oppgaver og forpliktelser ligger det i å være et vitne?
  • Troen er alltid personlig. Hva har du å vitne om når det gjelder troen på og livet med Jesus?
  • Bruk litt tid alene/sammen til å be om at Ånden må få fylle deg/dere og utruste deg/dere til å være et mer effektivt vitne for Jesus.
Powered by Cornerstone