Jesus bryr seg om våre hverdags-utfordringer (Matteus 8,14-17)
pixabay

Jesus bryr seg om våre hverdags-utfordringer (Matteus 8,14-17)

En liten hverdagshistorie fra huset til disippelen Peter, viser oss at vår Herre Jesus har omsorg for enkeltmennesker og bryr seg om hverdags-utfordringene våre.
Svein Anton Hansen, Matteus 8,14-17, 18.søndag i treenighetstiden. Publ. 2.okt-17

Fortellingen om da Jesus helbredet Peter sin svigermor, er fortalt både av Matteus, Markus og Lukas. Alle tre forteller de om at Jesus var på besøk i Peters hus. Der reiste han Peter sin svigermor opp fra sykesengen. Mange andre syke i Kapernaum ble også helbredet.

Søndagens tekst leser vi i Matteus 8,14-17: «Da Jesus kom inn i Peters hus, så han at hans svigermor lå til sengs og hadde feber. Han rørte ved hennes hånd. Da forlot feberen henne, og hun sto opp og tjente ham. Da det var blitt kveld, brakte de til ham mange som var besatt av onde ånder, og han drev åndene ut med et ord. Og alle som var syke, helbredet han, for at det skulle bli oppfylt som er talt ved profeten Jesaja, som sier: Han tok på seg våre plager og bar våre sykdommer.»

Huskirke
Peter, som Jesus bodde i Kapernaum. I denne byen har arkeologer gravd fram murrester av flere hus fra Jesu tid. I et større hus har de funnet mosaikk med kristne symboler, noe som tyder på at her samlet de kristne seg til møter. Kanskje er dette Peter sitt hus? Huset ble brukt som huskirke. De første kristne hadde ikke egne bedehus eller kirker de kunne samles i. Hjemmene ble deres kirke, en base hvor de samlet seg for å lese Guds Ord, be og synge sammen. 

Jesus hadde kalt Peter og de andre disiplene til oppbrudd. «Følg meg!» hadde han sagt. De forlot arbeid og ofte også nær familie. Jeg er glad for at evangelistene tok denne fortellingen med i Bibelen. For den gir oss et lite glimt inn i disiplenes familieliv. Den viser også at et «Følg meg!» ikke betyr at de kuttet alle bånd til nær familie. Jesus viser nærhet og ekte omsorg overfor Peter sin svigermor og familie. 
Markus skriver at også Andreas, Jakob og Johannes var med sammen med Peter og Jesus på dette besøket.

Jesu berøring
Bibelteksten i Matteus forteller at Jesus rørte ved svigermorens hånd slik at hun ble helbredet. Markus understreker at Jesus grep henne i hånden og reiste henne opp, mens Lukas forteller oss at hun hadde «høy feber», noe som var svært alvorlig på den tiden.
Jeg ser levende for meg hvordan dette skjer. Jesus går bort til Peters svigermor som ligger syk i sengen. Forsiktig berører han hånden hennes. Sier rolig og lavt noen få ord. Så griper han hun i håden og reiser henne sakte men sikkert opp. Hun er frisk, feberen har sluppet taket. Etter å ha stelt seg, lager hun til et godt måltid for Jesus, disiplene og familien. Sammen ferier de at hun har blitt helbredet. Alle tre evangelistene skriver at hun «tjente Jesus» etter at hun var blitt frisk.
Berøre, gripe i hånden, reise opp og så begynne å tjene. Jeg tror at vi også kan bruke dette i overført betydning. Når jeg hører eller leser Guds Ord, berører Gud hjertet mitt. Guds Ord griper hjerte og hode, og jeg opplever å bli reist opp til et nytt liv. I det nye livet sammen med Jesus vil jeg tjene ham. 

Asaf, som skrev Salme 73 i det gamle testamentet, vitner om dette på en poetisk måte når han skriver og sikkert også synger: «Men jeg blir alltid hos deg, d

u har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet.» (Salme 73,23-24). Han hadde opplevd at Gud hadde møtt han i en vanskelig tid i livet. Gudsnærværet opplevdes som om Gud hadde grepet han i hånden. 
Jeg tror ikke vi skal tenke for komplisert om å bli berørt av Gud. Vi som nå lever kan ikke på samme måte som Peters svigermor oppleve Jesu hånd. Men, når jeg leser og hører Guds Ord og evangeliet om Jesus, nå jeg ber til ham, når noen andre kristne oppmuntrer meg, så oppleves det som om Jesus er nær med sin hånd, berører meg og reiser meg opp. En slik frelser vil også jeg tjene.

Helbredelse og demonutdrivelse
Vi leser i søndagens tekst at mange syke og demonbesatte ble ført til Jesus denne dagen og kvelden i Peters hus i Kapernaum. Onde ånder ble drevet ut og syke ble helbredet. 
Ryktet hadde gått om at Peter sin svigermor var blitt frisk og at Jesus var i byen. «Nå er muligheten til stede, nå er sjansen her!» Slik tenkte nok mange syke og de som stod nær de besatte. Jesus skuffet ikke. Alle som kom til ham gjorde han friske. Alle bundne ble satt fri. 

Matteus begrunner det som her skjer med å sitere fra profeten Jesaja 53, første del av vers 4: «Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret.» 
Matteus skriver at ved denne helbredelsen blir dette skriftstedet oppfylt. Markus og Lukas tar ikke denne begrunnelsen og dette skriftstedet med i sine evangelier. Grunnen til at Matteus gjør det, er fordi han skriver til jøder. Skal han overbevise jødene om at Jesus er Messias og Guds Sønn, så må han knytte Jesu person og liv til det gamle testamentet. Veldig mange ganger i Matteus-evangeliet leser vi uttrykket «Dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som talt ved profeten.» Jesus er oppfyllelsen av de gammeltestamentlige profetier om en frelser og konge som skal fødes for å frelse sitt folk og hedningene. 

Sitatet fra Jesaja 53,4 kan vi bruke både i konkret men også i overført betydning. Jesaja skriver om Herrens lidende tjener. Han skal lide for sitt folk, og så dø for dem. Denne døden er en soningsdød. Sykdom trengs ikke å sones. Vi får ikke skyld overfor Gud når vi er syke. Men, kraften i soningen er så stor at vi allerede her i tiden kan oppleve helbredelser fordi Jesus ved sin død på korset viser oss at nå gjenoppretter han det som syndefallet ødela. Sykdom er en følge av skrøpeligheten som kom inn i verden ved syndefallet. I himmelen vil vi være helt uten sorg, smerte og sykdom. Allerede her i tiden får mange oppleve en forsmak av himmelske tilstander i det mennesker blir helbredet. 

Hva vil denne korte fortellingen om helbredelsen av Peter sin svigermor fortelle oss?
Jesus kan og vil helbrede. Han har makt over sykdom og onde åndskrefter. Vi kan frimodige komme til Jesus selv med små sykdommer som forkjølelse eller feber. 
Jesus er kommet for å gjenopprette det synden og syndefallet har ødelagt. Han gir oss små drypp av og en forsmak på de himmelske tilstander. 
Jesus har omsorg for sine venner, disipler og deres familier. Han vil også ha å gjøre med våre hverdags-utfordringer.

BS 022

Powered by Cornerstone