Den rette døren og den gode hyrden (Johannes 10,1-10)
pixabay

Den rette døren og den gode hyrden (Johannes 10,1-10)

Jesus presenterer seg selv som døren som åpner for et liv med Gud, et liv hvor Jesus selv beskytter sine sauer.
Svein Anton Hansen, Johannes 10,1-10, 3.søndag etter påske, publ. 11.april-18

Det å bli sammenliknet med en sau, skaper ikke den største begeistringen hos noen av oss. Vi ser vel ofte på sauene som litt trege og dumme dyr. Jesus brukte noen ganger bildet med han som hyrde og vi mennesker som sauer. Dette gjorde han når han skulle forklare hvor avhengige vi er av ham og hvilke gode hensikter han har for oss. Mest kjent er nok liknelsen om den gode hyrde som vi finner i Johannes kap.10.
I versene foran snakker Jesus om at han også er døren inn til sauene. Ja, han er den eneste veien for mennesker som vil leve med og bli kjent med Gud. 

Vi leser versene 1-10 i Johannes 10:
«Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som ikke går inn til sauene gjennom døren, men stiger over et annet sted, han er en tyv og en røver. Men den som går inn gjennom døren, han er fårenes hyrde. For ham lukker dørvokteren opp. Fårene hører hans røst, og han kaller sine får ved navn og fører dem ut. Når han har fått alle sine får ut, går han foran dem, og fårene følger ham, fordi de kjenner hans røst. Men en fremmed vil de ikke følge. De vil flykte fra ham, for de kjenner ikke de fremmedes røst. Denne lignelsen fortalte Jesus til dem, men de skjønte ikke hva det var han talte til dem. Jesus talte da igjen: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Jeg er døren inn til fårene. Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere. Men fårene hørte ikke på dem. Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst. Og han skal gå inn og gå ut og finne føde. Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.» 

Forstå liknelsen
I starten av liknelsen presenterer Jesus seg som døren inn til sauene, altså oss mennesker. Etter at han har fortalt liknelsen virker det som om de som hørte på forstod lite av hva Jesus mente. Så, Jesus forklarer liknelsen med å si at han både er døren og den gode hyrden. 
Jesus brukte ofte symbolsk og billedlig tale nå han skulle få fram et eller flere åndelige poeng. Bildet med sauer og en saueinnhengning var nok rimelig godt kjente i datidens jordbrukssamfunn. Så det var nok ikke selve bildebruken som var vanskelig å skjønne. Men, hvem var nå disse «fremmede», «alle som er kommet før» Jesus? Og, hva vil det si å kjenne Jesu røst? Jeg tror at tilhørerne bestod både av Jesu disipler og jødiske religiøse ledere. De fleste kjente nok godt til bildet fra det gamle testamentet med Herren Gud som Israels hyrde. Jesus sammenlikner seg altså med Herren Gud selv. Dette opplevdes nok provoserende for fariseerne og de skriftlærde. 

Andre hyrder med dårlige hensikter
Jesus starter liknelsen med å si at mange ønsker å komme inn til sauene. Interessen er stor hos mange for å få oss mennesker fanget i ulike religiøse, politiske eller ideologiske meninger og verdensbilder. Det er kamp om makt, meninger og dermed om menneskehjerter. Jesus setter ord på at ikke alle har gode hensikter. Noen opptrår som tyver som vil stjele gudstroen fra deg og meg. Det er de som ikke vil gå om Jesu person og lære når de vil fange vår oppmerksomhet. Det er de som Jesus kaller «tyver og røvere»,
«de som har kommet før meg». Kanskje tenker Jesus på falske profeter og messiaser som levde før ham. Like trolig er det at Jesus tenker på datidens religiøse ledere, fariseerne og de skriftlærde. Djevelen selv opptrer også som en som bare vil stjele fra Gud og ødelegge for oss mennesker.

Døren inn til Gud
Selvsikker og med gudommelig autoritet presenterer Jesus seg selv både som den riktige døren inn til menneskehjertene og som den eneste døren inn til Guds hjerte. Jesus er ikke en av mange veier til Gud. Nei, han er den eneste veien til himmelens og jordens skaper. Vel finnes det mange veier til Jesus, men det finnes bare én vei til Gud. Som Jesus selv sier det, den som går inn til Gud gjennom ham skal bli frelst. 

Døren ut til verden
Dessverre tenker noen at å tro på Jesus, leve med ham og kalle seg en kristen er oppskriften på et trangt og kjedelig liv. Mye kan sies om det. Men, den som har levd noen år med Jesus, han og hun har erfart rikdommen og friheten i livet med ham. Når Jesus forklarer liknelsen, så sier han at den som tror på ham «skal gå inn og gå ut og finne føde» og «jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod». Jesus som den gode hyrde legger ikke opp til at vi som troende skal sperres inne i et trangt rom. Nei, fordi vi er trygge på at den gode hyrden følger og veileder oss, så kan vi fritt finne beite og føde i hans nærhet. 
Kanskje kan vi synes Jesus tar vel hardt i når han sier at vi skal erfare et liv i overflod. Men, da må vi ikke tenke materialistisk, at Jesus lover oss overflod av materielle goder. I Bibelens språkbruk betyr et liv i overflod at vi kan regne med at Gud gir oss det vi trenger, at han ikke forlater oss når vi opplever vanskelige tider. Det er å leve i Guds velsignelser, mer enn at jeg som kristen kan forvente meg materiell rikdom og velstand. 

Alt godt den gode hyrde gjør
I denne liknelsen presenterer Jesus seg mer som døren enn som den gode hyrde. I versene som følger etterpå, utdyper Jesus hva det vil si at han er den gode hyrde. At Jesus er døren, betyr at han er inngangen til og forbindelsen mellom Gud og mennesket. At Jesus er den gode hyrden, betyr at han vil lede oss gjennom livet. 
Den gode hyrden kjenner sine sauer ved navn. Tenk så stort og flott at Jesus kjenner akkurat meg blant verdens milliarder av mennesker. Sauene kjenner også igjen hyrdens stemme. En fremmed og ukjent hyrde vil de ikke følge. Jo lenger jeg lever med Gud og blir kjent med hans stemme i Bibelen, jo lettere kjenner jeg igjen den gode hyrdes stemme. 
Jesus som hyrde går foran sauene og leder oss på de rette stier, slik det synges i Salme 23. Han åpner opp og skaper trygge rom rundt seg for sauene. 

I et av versene etter dagens bibelavsnitt sier Jesus at han gir sitt liv frivillig for sauene (v.18). På korset Langfredag viste Jesus sitt hjerte for oss mennesker da han som den gode hyrde gav sitt liv for sauene.
En slik kjærlighet, et slikt offer har neppe en annen hyrde noen gang vist overfor sine sauer. 

BS 1815


Spørsmål til selvrefleksjon og samtale:
•    Hva mener Jesus når han omtaler seg selv som «døren»?
•    Hva er de dårlig hyrdene ute etter?
•    Hva kjennetegner   en god hyrde?
•    Hva tror du/ dere Jesus mener med at han har kommet for at vi «skal ha liv og overflod»?
•    Hvorfor tror du/dere at mange ikke helt forstod denne liknelsen?

Powered by Cornerstone