Alt fra og for Jesus (Lukas 8,1-3)
Pixabay/CCL

Alt fra og for Jesus (Lukas 8,1-3)

Noen kvinner tjente Jesus og disippelskaren med alt de eide fordi de visste at noe heter «først». Slik står de som gode forbilder å etterligne for både kvinner og menn i vår tid.
Svein Anton Hansen, Lukas 8,1-3, 12.søndag i treenighetstiden, publ.11.august-21

Jesus er ute på reise. Det skjer mye rundt ham nå. Syke blir friske, og mennesker besatte av demoner blir satt i frihet. Over alt hvor han kommer stimler folk i byen eller landsbyen sammen rundt ham. Vil det skje noe i byen vår i dag? Hvem i vår landsby vil bli kvitt sine sykdommer og plager når legen Jesus nå besøker oss? Spørsmålene er mange, og forventningene er høye når profeten fra Galilea kommer på besøk.

Evangelisten Lukas skriver om et slikt besøk. I bibelteksten fra Lukas 8,1-3 blir vi også kjent med navnene på noen kvinner som fulgte med i den store disippelskaren rundt Jesus.

«Og det skjedde i tiden som fulgte, at han dro omkring fra by til by og fra landsby til landsby og forkynte evangeliet om Guds rike. Og de tolv var med ham, og likeså noen kvinner som var blitt helbredet for onde ånder og sykdommer: Maria, med tilnavnet Magdalena, som sju onde ånder var fart ut av, Johanna, som var gift med Kusa, embetsmann hos Herodes, Susanna og mange andre, som tjente dem med det de eide.»
 

Gode nyheter
Starten av denne korte bibelteksten forteller hva Jesus drev på med da han var på prekentur rundt om i Israel. Lukas skriver at han «forkynte evangeliet om Guds rike.» (v.1). I andre bibeloversettelser står det at han «forkynte det glade budskap om Guds rike.» Ordet «evangelium» er gresk og betyr nettopp «godt budskap», eller «det glade budskap». Nettopp dette uttrykket sier i kortform hva den kristne troen går ut på. Jesus kom med et nytt og godt budskap fra Herren Gud, et budskap som kan gjøre mennesker glade og fornøyde for tid og evighet.

Vi husker juleevangeliet, hva englene sa til gjeterne: «Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket.» (Lukas 2,10). Englene kom med et godt budskap til fattige som rike, en glede for hele folket, alle mulige slags mennesker. Gud har sendt sin Sønn til jorden, Guds rike har kommet nær! I stedet for å frykte kan nå mennesker glede seg over at Gud gjester jorden. Kristendom kommer med et godt budskap.

I starten av Jesu virke sies det følgende om ham hos evangelisten Markus: «Jesus kom til Galilea og forkynte Guds evangelium. Han sa: Tiden er kommet, Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet!» (Markus 1,14-15).
Kristentro i et nøtteskall handler om å vende om fra synden og tro på Guds tilbud om tilgivelse og nytt liv på grunn av Jesu soningsdød på korset.

Syke og besatte
Til de godene nyhetene hører også at syke kan bli friske og demonbesatte kan settes i frihet. Bibelteksten fra Lukas 8 forteller at noen av kvinnene som fulgte Jesus hadde opplevd helbredelse, ja, til og med befrielse fra å være besatte av onde ånder.
Det å være syk er ikke det samme som å være besatt. Den som er syk er ikke besatt, men trenger helbredelse. Den som opplever at en fremmed og ond åndsmakt har kommet inn i seg, han trenger befrielse. Medisiner som skal tas mot sykdom virker ikke mot besettelse. Vi trenger å skille mellom det å være syk og det å bli besatt. Alle mennesker, også kristne kan bli syke. Men tilhører vi Jesus, da bor Den Hellige Ånd i oss og vi kan ikke bli inntatt av andre og onde åndsmakter.
Av og til kan man være i tvil om hva som er forskjellen på å være besatt og enkelte psykiske lidelser. Et avgjørende skille går på forholdet til navnet Jesus. En besatt vil alltid reagere negativt og aggressivt når navnet Jesus nevnes. En som strever med psykiske lidelser må på ingen måte få høre at han er besatt.

Guds rike er kommet nær. Syndenes tilgivelse, helbredelse fra sykdommer, befrielse fra onde åndsmakter og en ny og evig himmelsk glede er alle gode nyheter for syndere som på ulike måter er bundet av syndens og den ondes makt. Guds rike med alle gode følger kommer fra Jesus.

Kvinner for Jesus
Vi er vant med å tenke at Jesus hadde 12 disipler, de vi også kaller apostlene. Vi kjenner til navnene på disse fra flere navnerekker hos evangelistene. I det lille tekstavsnittet fra Lukas 8 får vi høre om kvinner som fulgte Jesus. Ja, vi får også høre navnene på tre av dem; Maria Magdalena, Johanna og Susanna.
I tillegg til Maria Jesu mor er nok Maria Magdalena den kvinnen i det nye testamentet som har blitt mest kjent. Mange myter er spunnet rundt denne kvinneskikkelsen opp gjennom kirkehistorien. Hun har ofte blitt framstilt som en synderinne, gjerne en hore. Hun har urettmessig blitt identifisert som horekvinnen vi leser om i kapittelet foran hos Lukas. Men dette var trolig en annen kvinne enn Maria Magdalena.

Dagens bibeltekst sier at hun tidligere hadde vært besatt av sju onde ånder. Men å være besatt er noe annet enn å ha levd et umoralsk liv. Langfredag står hun på Golgata ved Jesu kors. Sammen med blant annet Maria Jesu mor, går hun til Jesu grav påskemorgen. Maria Magdalena blir den første som snakker med Jesus etter at han er oppstått (Joh.20,11ff.).

Alt for Jesus
I siste setningen av bibelavsnittet står det at alle disse kvinnene «tjente Jesus og disiplene med alt det de eide.» (v.3). Tydeligvis var noen av disse kvinnene velstående. De ofret tid, penger og krefter på Jesus og Guds rikes sak. Slik står de som gode forbilder å etterlikne for både kvinner og menn i vår tid. De var villige til å sette egen karriere og egen komfort til side for en større og viktigere sak; nemlig Guds rikes og misjonens sak. De hadde opplevd og erfart at Jesus hadde gitt alt for dem. Nå ville de gi alt de hadde tilbake for evangeliets store sak.

Mange kristne sanger er laget rundt dette temaet at vi vil gi og ofre alt for Jesus. Disse kvinnene, og forhåpentligvis også resten av disippelflokken, kunne ha stemt i følgende kristen sang: «Alt for Jesu fot jeg legger alt hva her jeg kaller mitt. Jeg vil elske, jeg vil tro ham følge ham for hvert et skritt. Jeg vil gi deg alt. Jeg vil gi deg alt. Du skal råde, kjære frelser. Jeg vil gi deg alt.»

De tjente Jesus og disippelskaren med alt de eide fordi det visste at noe heter først, størst og er viktigst. Den som søker Guds rike og hans rettferdighet først, vil erfare å få Guds hjelp og støtte i og gjennom livet.


BS 2132

Spørsmål til selvrefleksjon og samtale:

  • Bibelteksten sier at Jesus «forkynte evangeliet om Guds rike». Hva sa og gjorde Jesus når han «forkynte evangeliet»?
  • Hva menes når vi sier at «kristendom kommer med et godt budskap»?
  • Hvorfor er det så viktig å skille mellom sykdom og besettelse?
  • Maria Magdalena var en av kvinnene som stod Jesus nær. Gjør deg/ dere kjent med henne ved å lese Johannes 20,1-18.
  • Hvordan kan vi være med å tjene Jesus med alt det vi eier (v.3)?
    Hva mener vi egentlig når vi synger «Jeg vil gi deg alt»?
Powered by Cornerstone