Bevisst på hvem jeg er og hva jeg gjør (Matteus 5,13-16)
CCL/pixabay

Bevisst på hvem jeg er og hva jeg gjør (Matteus 5,13-16)

Saltet har til hensikt å bevare Guds ord og vilje i en sekularisert verden. Lyset har til oppgave å vise andre veien hjem til Gud samt varme kalde og frosne hjerter i den tid og det samfunn vi lever i.
Svein Anton Hansen, Matteus 5,13-16, Allehelgensdag, publ.31.oktober-18

Jesus og disiplene er ute på tur. Som så ofte ellers stimler folk sammen rundt Jesus. Folkemengden blir etter hvert å stor at han ber folket sette seg ned. For Jesus ønsker å undervise både disiplene og den store nysgjerrige flokken om hva som er Guds vilje for oss som enkeltmennesker og som større fellesskap. Jesus taler først til disiplene. Etterpå samler disiplene folket i små grupper. Her gjentar de ordene og tankene Jesus først har delt med dem. Slik må de gjøre det siden de lever i tiden før mikrofoner og lydanlegg.
En av disse samlingene kaller vi for «Bergprekenen». Den finner vi hos Matteus kap. 5-7. Her utfordrer Jesus oss på våre holdninger og handlinger, vårt bønneliv, men også våre lyster til den ene eller annen synd.

Jesus starter talen med å si både hvem som er og hva som menes med å være salig. Så vender han seg til disiplene for å understreke for dem at de kan og bør ha innflytelse i verden de lever i. Jesus bruker bilder fra hverdagen når han skal forklare hva Gud ønsker for våre liv. I Matteus 5,13-16 bruker han hverdagslige ting som salt og et lys for å gjøre oss bevisste på hvem vi er og hva vi kan gjøre:
«Dere er jordens salt! Men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og setter det under et kar, men i lysestaken. Da lyser det for alle som er i huset. Slik skal dere la lyset deres skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres Far i himmelen.»


Konservere, smake og svi
I et hvert hus fantes den gang som i dag både salt og lys. De har sine spesifikke og gode hensikter. Disiplene brukte salt i maten, og de tente lys når kvelden kom og mørket seg på. Jesus visste at disiplene og folket ville skjønne disse bildene. Deres funksjon i hverdagen var lett å overføre til hensikten de troende kan ha på det åndelige plan.

Saltet har flere funksjoner. For det første bevarer det mat slik at holdbarheten blir lengre. Salt er kanskje det mest kjente og brukte konserveringsmidlet vi har. Det hindrer forråtnelse av maten. For det andre fungerer salt som et krydder, det setter smak til maten. Og, for det tredje så svir saltet. Du kan nærmest føle det i kroppen når noen bruker uttrykket «å gni salt i såret.»

Jesus vil med dette bildet si noe om den innflytelsen vi som kristne kan ha i en syndig verden. Troende mennesker er med og bevarer fortellingen om at Jesus lever og bevisstheten om at Gud finnes. En ting er at Gud har åpenbart sin gode vilje i Bibelen. Men, skal Guds ord bevares i vår tid og for etterslekten, så må noen formidle Guds Ord. Det er med Bibelen som med et hus, bruk er det beste midlet mot forfall. Et tomt hus forfaller, en taus kristenhet vil ikke klare å hindre at verden går i forråtnelse. Å dele Guds ord, å være bevisst på hvem vi er og hva vi tror på, konserverer Guds vilje i verden.

Saltet setter smak til maten. Kristentroen smaker og dufter ikke alltid så godt for den som ikke vil ha med Gud å gjøre. Som en kristen er jeg ikke kalt til at verden skal smake bedre. Men, med ditt og mitt nærvær i lokalsamfunnet og på arbeidsplassen vil smaken og duften av Guds vilje ikke forsvinne. Noen vil nok oppleve at det svir når en kristen er i nærheten. Mange kjente det stakk litt ekstra i samvittigheten når banneordene kom ut med en kristen i nærheten. Det betyr ikke at jeg som kristen skal bruke alle anledninger til å pirke bort i andres livsvalg. Jeg trenger ikke «gni inn saltet», snakke om Guds mening i enhver anledning og sammenheng. Samtidig skal vi ikke skygge banen når anledning byr seg til å si noe om hva vi tror på.


Lyset fra gode gjerninger
Videre snakker Jesus om at vi som troende er verdens lys, altså mer enn å bare virke som lyset. Selv omtaler han seg også som «verdens lys» (Joh.8,12). Dermed sidestiller han oss kristne med seg selv. Jesus er fullt og helt lys. Det finnes ikke noe mørke i ham (1.Joh.br. 1,5). Mørke finnes i alle mennesker, også kristne. Fordi vi alle er syndere, bærer vi på en mørk og syndig natur i vårt hjertes indre dyp.
I bibelteksten fra Matteus 5 bruker Jesus bildet med lys for å få fram den påvirkning en kristen kan ha som lys. Lyset må ikke skjules, men bokstavelig fram i lyset. «Da lyser det for alle som er i huset. Slik skal dere la lyset deres skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres Far i himmelen.»
Jesus sier at våre gode gjerninger er som et godt og varmt lys ikke-kristne mennesker bør se. Og, gjør de det, så vil de forstå at Gud er god og vil dem vel. I en kristen-evangelisk tradisjon er vi vante med å tenke at det er troen og ikke gjerningene som frelser oss. Dermed kan fort ordet «gjerning» få en negativ klang når vi forstår det som handlinger vi gjør for at Gud skal like oss. Derfor må vi understreke at det er vår neste og ikke Gud som trenger våre gjerninger. Troen retter seg som tillit mot Gud. Gud har ikke behov for våre gjerninger, men min neste har det.

Vi bør tenke vidt om begrepet «gode gjerninger». Både praktiske handlinger samt vitnesbyrd om troen går inn under uttrykket «gode gjerninger». Troen sitter heller ikke bare i hjertet og uttrykkes i ord. Nei, troen vil også forplante seg til hender og føtter. Troen sees og erfares av andre når du gjør gode gjerninger. Så er det ikke primært vi som skal takkes. De gode gjerningene skal gjøre at de «priser deres Far i himmelen», som Jesus sier det i bibelteksten.
Å bli en kristen er som å gå fra mørket til lyset. Å leve som en kristen er å leve åpent og ærlig i lyset med våre gode og ikke fullt så gode gjerninger. Verden derimot har ofte en tendens til å gjøre mørket til lys. Mørke og syndige gjerninger blir i vår tid, i vår kultur noen ganger betraktet som lys. Tiden vi lever i kan fremstille et løssluppent liv som tegn på at man er et opplyst menneske. Syndige lyster og tilbøyeligheter løftes fram i lyset og tiljubles som frihet.


Vær det du er!
«Dere er jorden salt og verdens lys». Ordene og uttrykksmåten kommer fra Jesus selv. Han sier ikke «dere bør være som lys og salt», heller ikke «dere kan bli som lys og salt, hvis dere bare først ...» Nei, salt og lys ble vi den dagen vi ble kristne. Vi fikk samme egenskapene som lyset og saltet, for at vi skulle påvirke og ha innflytelse i verden. I 1.Pet.2,9 leser vi: «Dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys.» Bibelen forteller meg og avslører min sanne identitet. Som en kristen er jeg salt og lys, jeg tilhører en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk og Guds eiendom. Disse flotte titlene satte Gud på oss for at vi skulle ha en hensikt og et mål med våre liv. «Dere skal forkynne hans storhet» skriver Peter i sitt første brev. Saltet har til hensikt å bevare Guds ord og vilje i en sekularisert verden. Lyset har til oppgave å vise andre veien hjem til Gud samt varme kalde og frosne hjerter i den tid og det samfunn vi lever i.
I Matteus 5 sier Jesus at lyset skal skinne for alle i huset. Det minner oss om viktigheten og betydningen av den påvirkning en mor og far har overfor sine barn. Trosopplæringen setter vi ikke bare bort til søndagsskolelærere og kule ungdomsledere på bedehuset. Hjemmet er primærstedet vi lærer å bli kjent med Jesus og den kristne tro. Mor og far skal være det første saltet og lyset et barn møter.

BS 1844 

Spørsmål til selvrefleksjon og samtale:

  • Hvilke funksjoner har saltet? Og på hvilken måte kan vi overføre det til troens liv?
  • Hvorfor tror du/ dere at Jesus snakker om «gode gjerninger» som lys, mer enn at han snakker om ordene våre?
  • Har du/ dere eksempler på at mørke gjøres til lys i vår tid, i vår kultur?
  • Hva sier bildet med salt og lys om den påvirkning og innflytelse vi som kristne kan ha i verden?
Powered by Cornerstone