Når Jesus kommer igjen (Markus 13,21-27)
Pixabay/CCL

Når Jesus kommer igjen (Markus 13,21-27)

Jesus kommer snart. I tiden før han kommer igjen må vi passe oss for å bli sløve og forført enten det gjelder læren eller moralen. Negativt har dessverre djevelen lovet å sende falske profeter og antikrister som vil prøve å få oss bort fra troens vei. Positivt har Jesus lovet å gi oss sin Hellige Ånd for å hjelpe oss gjennom ventetiden.
Svein Anton Hansen, Markus 13,21-27, 6.søndag i åpenbaringstiden, publ.06.februar-19

Å fortelle historier fra fortiden eller å si hva som skjer akkurat i dag, ja, det klarer vel de fleste av oss. Fortid og nåtid kan vi greit forholde oss til, siden vi kjenner historien og dagen i dag. Men, med en gang jeg blir bedt om å si noe om hva jeg tror kommer til å skje i framtiden, da blir jeg mer usikker. For, hvem kan egentlig si noe sikkert om det som ligger foran, hvilke hendelser som kommer til å inntreffe i uoverskuelig framtid?

Bibelen inneholder mye historiefortelling. Guds Ord har også mange tanker om hvordan det er lurt å leve i hverdagen. I tillegg lar Bibelen oss få glimt av hva som venter oss både i nær og fjern framtid. Både profeter, Johannes Åpenbaring, men også Jesus selv, taler ord om tiden før og etter hans gjenkomst. Matteus, Markus og Lukas skrev ned ord Jesus delte med disiplene i dagene før den siste påsken. Her snakker Jesus også om tiden rett før hans gjenkomst, om hva som vil skje i verdenshistorien, samt hendelser som til og med skal ryste verdensrommet.

Vi leser fra Markus 13,21-27: «21 Om noen da sier til dere: Se, her er Messias! eller: Se der! – så tro det ikke. 22 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram. Og de skal gjøre tegn og under for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. 23 Men vær på vakt! Jeg har sagt dere alt på forhånd. 24 Men i de dager, etter denne trengsel, skal solen bli formørket og månen ikke gi sitt skinn. 25 Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelkreftene skal rokkes. 26 Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyene med stor kraft og herlighet. 27 Da skal han sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire vindretninger, fra jordens ende til himmelens ende.»

Bibeltekster med ord fra Jesus om «de siste tider» kan vi lese i Matteus 24-25, Markus 13 og Lukas 21. Markus 13 skriver om de trengslene kristne skal møte i den siste tid og om de tegn i tiden vi skal være oppmerksomme på. Det handler om å være beredt, være klar til at Jesus plutselig kan og vil komme igjen.

Falske messiaser og profeter
I v.21-22 snakker Jesus om at falske messiaser og profeter vil stå fram i tiden før han selv kommer igjen. Disse selvoppnevnte åndelige lederne vil til og med utføre tegn og under, spektakulære undergjerninger som mange vil tro Gud selv står bak. Det nye testamentet viser oss mange undergjerninger Jesus selv gjorde. Syke ble friske, demonbesatte ble satt i frihet, Jesus gikk på vannet og vann ble til vin. Selve hoved-undret bestod i at Jesus stod opp fra de døde. Derfor vil en kristen ofte se Guds fingeravtrykk når ekstraordinære og naturstridige undere skjer. Så sier Jesus selv at til og med de falske profetene skal være i stand til å utføre undere. I 2.Tess. 2,9 skriver Paulus slik om djevelens sendebud som også kalles Antikrist: «Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under.»

Hvorfor gjør de falske åndelige forkynnere og ledere slike tegn og undere? Jo, for «for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig.» Og, tragedien er jo at nettopp det er mulig å bli ført vill. Kristne til ulike tider møter ulike fristelser og farer som alle begynner med «for»: «Fornøyelser» (som synonym for materialisme), «forfølgelser», «forvirring» (om rett lære), og til slutt «forførelser». Både etikken og læren blir utsatt for forførelser. De falske messiaser og profeter kommer med en falsk lære om hvem Jesus er, om hvordan vi blir frelst og hvordan vi som kristne bør og ikke bør leve.
Dessverre viser både historien og vår egen tid oss at det er «mulig» å bli ført vill, både når det gjelder fristelser til moralske fall og læremessige sidespor.

Våk!
«Vær på vakt! Jeg har sagt dere alt på forhånd» fortsetter Jesus i vers 24. Kanskje er nettopp sløvheten vår største fiende. Å leve i et land med tusen år kristen historie, å tilhøre en menighet, å gå på et bedehus med regelmessig forkynnelse, og selv være aktiv med i misjon og menighet, kan alt lett skape en følelse av at man er uimottakelig for påvirkning fra falsk lære og syndig livsførsel. Men, nettopp fordi synden også bor i vårt hjerte, så vil vi alltid måtte leve med en kraft i oss som vil dra oss bort fra Jesus. I de siste versene (v.33-37) i kapittel 13 hos Markus siteres ord fra Jesus hvor han ber oss være på vakt og våke. Plutselig vil han komme tilbake, og da må han ikke finne oss åndelig sovende.

Kaos i kosmos
Jesu gjenkomst vil sannelig merkes ikke bare på jorden, men i hele kosmos. Da Jesus for første gang kom til jorden, en julenatt, så var det kun noen få mennesker som la merke til Guds inntreden i verden. Når Jesus kommer igjen, vil ingen unngå å få det med seg. Til og med verdensrommet vil merke de gudommelige kreftene som da settes i spill. I v.24-25 leser vi: «Men i de dager, etter denne trengsel, skal solen bli formørket og månen ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelkreftene skal rokkes.» Trengslene det her refereres til er trolig de prøvelser falske profeter og messiaser skal utsette de kristne for. Disse prøvelsene vil gå de fleste i menneskeheten forbi, siden de ikke bekjenner seg til Jesus. Men det kaos som vil oppstå etter disse trengslene, de vil merkes av alle. Selv himmellegemer vil ikke unnslippe Jesu gjenkomst og Guds dom som ligger foran.

Vi skal være forsiktige med å spekulere for mye konkret om hva som vil skje med sol, måne og stjerner når Jesus kommer igjen. Men, opplagt snakker Jesus om større hendelser enn vanlige måne- og solformørkelser.
Også det gamle testamentet knytter Guds dom til kosmos. Vi hører ordene fra Markus 13 som et ekko av Jesaja 13,9-11a: «Se, Herrens dag kommer, fryktelig og full av harme og brennende vrede, for å legge jorden øde og utrydde synderne fra den. For himmelens stjerner og dens strålende stjernebilder skal ikke la sitt lys skinne. Solen er mørk når den går opp, og månen skinner ikke. Jeg vil hjemsøke jorden for dens ondskap og de ugudelige for deres synd.»

Verdensvid frelse og dom

Jesu gjenkomst betyr at jorden og kosmos kollapser. Skaperverket kommer en dag til å bryte sammen. Nå vil ikke Gud komme stille og forsiktig som et lite barn i en krybbe. Ved Jesu gjenkomst vil kongenes konge slå på stortromma og verdensvidt offentliggjøre sin ankomst som verdens dommer. V.26-27 sier: «Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyene med stor kraft og herlighet. Da skal han sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire vindretninger, fra jordens ende til himmelens ende.»

Frelseren Messias er også endetidens dommer kalt Menneskesønnen. Også her klinger noen vers fra GT med. I Daniel 7,13-14 leser vi om Menneskesønnen som skal komme på himmelens skyer, sendt av Gud for å dømme og frelse verden. Han sender ut englene for å samle sammen de som har holdt ut i trengselstiden, som ikke har latt seg forføre til å benekte Jesus navn. Englene samler menneskeheten fra «de fire vindretninger», eller «de fire verdenshjørner» som det heter i en annen bibeloversettelse. De utvalgte skal englene hente fra hele verden, fra «alle stammer og tungemål» (Joh.åp.7,9). På samme måte som dommen er kosmisk, vil også frelsen være verdensvid ved at vi vil finne igjen folk fra alle etniske grupper og språk i himmelen.

Jesus kommer igjen, det har han selv forutsagt og lovet. Selv om det har gått ca 2000 år siden ordene i Markus 13 ble uttalt, så har de verken mistet sin gyldighet eller sin kraft. Jesus kommer snart. I tiden før han kommer igjen må vi passe oss for å bli sløve og forført enten det gjelder læren eller moralen. Negativt har dessverre djevelen lovet å sende falske profeter og antikrister som vil prøve å få oss bort fra troens vei. Positivt har Jesus lovet å gi oss sin Hellige Ånd for å hjelpe oss gjennom ventetiden.
 

Spørsmål til selvrefleksjon og samtale:

  • Falske messiaser og profeter opptrer fra tid ti annen. Vi ser det enklest i ettertid hvem de var. Hvem tenker du/dere på når det snakkes om falske profeter?
  • De falske profeter skal gjøre «tegn og under». Men også Jesus gjorde tegn og under. Hva består forskjellen i?
  • Tenk over/ samtal om hva som ligger i det fire fristelsene som alle begynner med «for»: «fornøyelser», «forfølgelser», «forvirring», og «forførelser».
  • Hvordan vil kosmos merke både Jesu gjenkomst og tiden før?
  • Jesus skal sende ut sine engler for å samle inn sine utvalgte. Hva tror du/dere englene vil se etter i det enkelte menneske?
  • Hvilke følelser og tanker dukker opp i deg med tanke på at Jesus skal komme igjen?
Powered by Cornerstone