Jesu herlighet, på fjellet og i dalen (Lukas 9,28-36)
Pixabay/CCL

Jesu herlighet, på fjellet og i dalen (Lukas 9,28-36)

Jesu disipler fikk se spektakulære helbredelser. De fikk oppleve at Jesu gjorde ting ingen andre åndelige ledere kunne gjøre. En dag ble tre av disiplene tatt med på et fjell hvor de skulle se og oppleve noe som gjorde dem usikre på om de drømte eller var våkne.
Svein Anton Hansen, Lukas 9,28-36, Kristi Forklarelsesdag, publ.20.februar-19

«Du tror det ikke før du ser det!» Dette ordtaket sier at noe er så usannsynlig at du faktisk må se det med egne øyne for å tro at det har skjedd, at fenomenet virkelig eksisterer. I kristen sammenheng kan vi like godt snu på ordtaket og bekjenne: «Du ser det ikke før du tror det!» Vi kan ikke se og forstå hvem Gud er før vi tror de ordene han har sagt oss eller tror de opplevelsene han viser oss.
Jesu disipler fikk se spektakulære helbredelser. De fikk oppleve at Jesu gjorde ting ingen andre åndelige ledere kunne gjøre. En dag ble tre av disiplene tatt med på et fjell hvor de skulle se og oppleve noe som gjorde dem usikre på om de drømte eller var våkne. Både hos Matteus, Markus og Lukas leser vi om den gang Peter, Jakob og Johannes fikk se Jesus bli forandret foran øynene deres. Lukas sin versjon leser vi i 9,28-36:

«28 Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, skjedde det at han tok med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. 29 Og mens han ba, ble hans ansikt annerledes å se til, og klærne hans ble skinnende hvite. 30 Og se, to menn samtalte med ham. Det var Moses og Elia. 31 De viste seg i herlighet og talte om hans bortgang, som han skulle fullbyrde i Jerusalem. 32 Peter og de som var med ham, var tynget av søvn. Men da de ble fullt våkne, så de hans herlighet og de to mennene som sto sammen med ham. 33 Og det skjedde, idet mennene skulle skilles fra ham, at Peter sa til Jesus: Mester, det er godt at vi er her! La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia. – Han visste ikke hva han sa. 34 Mens han talte, kom det en sky og overskygget dem, og de ble forferdet da de kom inn i skyen. 35 Og det kom en røst ut fra skyen: Dette er min Sønn, den utvalgte. Hør ham! 36 Da røsten kom, så de ingen uten Jesus alene. – De tidde stille og fortalte ingen i de dager noe av det de hadde sett.»

For å be
Jesus tar med seg Peter, Jakob og Johannes opp på et fjell for å be. Disse tre utgjorde den indre sirkel rundt Jesus, de som stod han aller nærmest i disippelflokken. Det var de samme tre Jesus tok med seg lengre inn i Getsemane-hagen, da han ville ha en lengre bønnestund før de romerske soldatene skulle fange ham (Matt. 26,37). Begge gangene ønsket Jesus å bruke tid i bønn. Av og til søkte han Gud alene, men noen ganger som her, tok han med seg andre i bønnestunden.
Kanskje kan dette si oss noe om betydningen av å be flere i lag, det å inkludere andre i våre bønneemner og bønnestunder. Jesus hadde i alle fall behov for å ha flere rundt seg da han stod i bønnekamper i møte med lidelse og kors.

Hos ingen av de tre evangelistene som skriver om denne fortellingen, står det hva fjellet het som de klatret opp. Tradisjonen sier at det dreier seg om Taborfjellet som ligger ikke langt fra Genesaretsjøen i Galilea. Lukas kaller det bare for «fjellet».

Forvandling og himmelbesøk
Lukas fortsetter med å skrive at på fjellet «ble hans ansikt annerledes å se til». Jesu ansikt fikk et annet utseende enn hva disiplene normalt så hos Jesus. Når Matteus skriver om samme episode, bruker han et verb som egentlig betyr at Jesus «ble transformert». Både utseende og Jesu skikkelse ble forvandlet. Noe av det samme skjedde med Jesus etter oppstandelsen. Verken Maria Magdalena eller de to Emmaus-vandrerne kjente ham igjen.
Hva denne forvandlingen bestod i, trenger vi ikke spekulere så mye på. Men, blant annet ble Jesu klær skinnende hvite og «ansiktet skinte som solen» som Matteus skriver (Matt. 17,2).
Disiplene får trolig se Jesus slik han var før han kom til jord, og slik han nå er i himmelen. Denne himmelske Jesus får besøk av to personer vi kjenner fra det gamle testamentet, Moses og Elia. Mens Moses personifiserer Loven, så representerer Elia profetene. I jødedommen ble begge disse tillagt en viktig rolle i endetidsforventningen. Nå kommer de legemlig tilbake på fjellet og snakker med Jesus, endetidens hovedperson.

Jesu lidelse og død
Men, det er ikke framtidige katastrofer eller endetidsdramaer de samtaler om. Nei, de «talte om hans bortgang, som han skulle fullbyrde i Jerusalem», som Lukas skriver i v.31. Det var Jesu lidelse og død som lå fremst på deres tunge.
Vi kan og bør saktens være opptatt av endetidstegn som peker på at Jesus kommer igjen. Likevel, langt viktigere er det å snakke om Jesu hovedoppgave, å lide og dø for syndige og fortapte mennesker. Siden de tre disiplene var trette og sløve, så fikk de neppe med seg så mye av samtalen Jesus hadde med Moses og Elia. Men, så våkner ikke minst Peter til live. Fortsatt litt sløv og omtåket av søvnen, sier han det første som faller ham inn: «Mester, det er godt at vi er her! La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.»  Lukas kommenterer Peters ordvalg og opptreden slik: «Han visste ikke hva han sa.» Nei, impulsiv som Peter ofte er, plumper han ut med et forslag han selv synes er godt. For nå trives han virkelig godt på fjellet. Han kjenner det som om han er i himmelen. Her vil han fortsatt bli værende, slippe å gå ned igjen i dalen, ned til hverdagens bekymringer.

Gud kommer
Mens Peter taler til Jesus, Moses og Elia, får de enda mer himmelsk besøk og nærvær. Gud selv kommer til dem, innhyllet i en sky. V.34-35 sier: «Mens han talte, kom det en sky og overskygget dem, og de ble forferdet da de kom inn i skyen. Og det kom en røst ut fra skyen: Dette er min Sønn, den utvalgte. Hør ham!» Skyen er i det gamle testamentet uttrykk for at Gud har kommet nær (bl.a. 2.Mos.24). Når Gud er nær, så taler han. Og, Gud taler om hans Sønn, Jesus, den utvalgte. Samme røsten hørte noen av disiplene ca. tre år tidligere. De som den gang var til stede da Jesus ble døpt av døperen Johannes, de hørte Gud gi Jesus det samme vitnesbyrd som han nå gjør på fjellet.
Lukas skriver at de tre disiplene ble redde, forferdet da de kom inn i skyen. Deres høyst menneskelige og normale reaksjon kan vi forstå. Men, her ligger mer enn den usikkerhet alle mennesker kan erfare når noe unormalt skjer oss. For, i møte med det hellige og den Hellige reagerer mennesker både med frykt og fascinasjon. Moses på Sinai-fjellet (2.Mos.24) og Jesaja i templet (Jesaja 6) fryktet og skalv i møte den den hellige, rene og opphøyde Gud. Noe av det samme erfarte Peter noen år tidligere da Jesus ba ham prøve fiskelykken på nytt etter en natt med tomme garn. Jesus gav fiskerne fulle garn, og Peter faller på sine knær i bønn i møte med Jesus, den hellige (Lukas 5).

Gud taler
I denne fortellingen om Jesu forvandling på fjellet, kan vi lese ordene som både Peter og Gud talte. Mens Peter i overgangen fra søvn til våken tilstand taler «tull», så snakker Gud seriøse, alvorlige, men også gode ord. I Matteus sin versjon av fortellingen går Jesus bort til disiplene og sier: «Reis dere, og frykt ikke!» (Matt. 17,7). Mange steder både i det gamle og det nye testamentet, møter vi oppfordringen «frykt ikke!»
Fra en side sett har vi all grunn til å frykte den hellige Gud, hans rene vesen og hans gjennomtrengende blikk. Samtidig møter Gud og Jesus oss med nåde, tilgivelse og nytt håp. Vi har all grunn til ikke å frykte når vi tror på og kjenner den treenige Gud.

Bare Jesus
Gud taler ut av skyen på fjellet. Og Lukas avslutter med å skrive i v.36: «Da røsten kom, så de ingen uten Jesus alene.» Gud taler om sin sønn Jesus. Og når vi lytter til Guds Ord, så får vi også erfare det samme, at vi kun ser Jesus. For hele Bibelen peker fram mot og taler om Jesus Kristus. Derfor erfarer også vi det samme når vi leser blant annet denne historien, vi ser mere av og klarer hvem Jesus er.
Denne bibelteksten som brukes på «Kristi Forklarelsesdag», viser oss at Jesus er Guds Sønn, en evig, hellig og opphøyet frelser. I bibelteksten forstår vi mer av sammenhengen mellom det gamle og det nye testamentet. Moses, Elia og de andre gammeltestamentlige forfatterne skrev om Guds inngripen i historien, samt at det en dag i framtiden skulle komme en større profet som skulle gi et helt og fult bilde av hvem Gud er.

Av og til kan vi erfare sterke åndelige møter og opplevelser. Noe blir så «velsignet godt for oss», at vi ønsker å forbli i denne åndelige fjellopplevelsen. Men, så må også vi erfare dette å vandre ned i dalen, ned til hverdagens bekymringer. Da kan vi likevel være trygge på at heller ikke Jesus blir igjen på fjellet, men følger med oss der vi er.

På fjellet fikk Peter, Jakob og Johannes se Jesu herlighet. Opplevelsen var så sterk og gjennomgripende, at Peter mange år senere skriver om den i sitt andre brev (2.Pet.1,16-18). Sammen med de andre disiplene fikk de tre som ble med på fjellet se Jesu herlighet bare noen dager etter denne opplevelsen. På korset langfredag så de ingen herlighet og lysglans. Nei, for de som stod ved Jesu kors var det lite herlighet og hellighet å se. Men, faktisk ved og gjennom korset åpenbarte Gud sin herlighet. Hebreerbrevets forfatter skriver: «Jesus, ham ser vi kronet med herlighet og ære fordi han led døden, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle» (Hebr. 2,9). Ingen Jesu oppstandelse, ingen herlighet. Nei, men heller ingen herlighet uten korset, dit Jesus var på vei til fra fjellet han og de tre disiplene hadde besteget.

BS 1908 
 

Spørsmål til selvrefleksjon og samtale:

  • Prøv å forklar forskjellen på uttrykkene: «Du tror det ikke før du ser det!» og «Du ser det ikke før du tror det!»
  • Hva var hensikten og hvorfor var det viktig for Jesus å ta med seg de tre disiplene på fjellet og i Getsemane-hagen? Og, hva kan vi lære av det?
  • På fjellet ble Jesus «transformert». Hva bestod denne forvandlingen i?
  • Peter hadde lyst til at opplevelsen på fjellet skulle vare lengst mulig. Tenk etter/ del med hverandre opplevelser der du har kjent deg «på fjellet».
  • Les Jesaja 6,1-8 og se hvordan profeten reagerer i møte med Den Hellige Gud.
  • På hvilken måte ser vi Jesu herlighet på korset?
Powered by Cornerstone