Løfte om Ånd og fred (Johannes 14,23-29)
Pixabay/CCL

Løfte om Ånd og fred (Johannes 14,23-29)

Det er pinse. Ånden er kommet, han er gitt en gang for og til alle troende. Når Den Hellige Ånd flytter inn i våre hjerter, så følger Jesu fred og kjærlighet til Guds vilje med på lasset.
Svein Anton Hansen, Johannes 14,23-29, pinsedag, publ. 5.juni-19

Den Hellige Ånd kan av og til virke noe luftig og pinse gjerne som en lite konkret og håndgripelig kristen høytid. Av og til kan vi slite litt med å få fatt på hva Jesus mener når han snakker om Ånden, om det å elske Gud og om å eie Jesu fred.

I bibelteksten fra Johannes 14 for pinsedag, snakker Jesus om å elske ham og om forholdet til Guds Ord. Her vil den Hellige Ånd komme oss til hjelp. Når Ånden fyller et hjerte som ønsker å følge i Jesu fotspor, da vil jeg som kristen erfare både Guds fred og glede over å følge Jesus og Guds vilje.

I Johannes 14,23-29 leser vi: «23 Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. 24 Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet som dere hører, er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg. 25 Dette har jeg talt til dere mens jeg ennå er hos dere. 26 Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. 27 Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke! 28 Dere hørte at jeg sa til dere: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Dersom dere elsket meg, ville dere glede dere over at jeg går til Faderen, for min Far er større enn jeg. 29 Og nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.»

Hva vil det si å elske Gud?
«Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord» (v.23). På denne måten setter Jesus ord på hva det konkret betyr å være en kristen; å elske Gud. Kristendommen er kjærlighetens religion. Den snakker om kjærlighet fra Gud og mennesker imellom. Ikke minst har Jesus også ord å si om det å elske sine fiender (Matteus 5,44).
Bibelen har flere ord for kjærlighet og det å elske. I dagens bibeltekst brukes det sterkeste ordet, «agape», som uttrykker den guddommelige kjærlighet. Denne kjærligheten elsker ikke på grunn av noe elskverdig ved meg, men på tross av den jeg er. Dypest sett kan bare Gud selv fullt ut ha og praktisere denne formen for kjærlighet. Så, her legger Jesus listen høyt når han ber oss elske ham selv nettopp med denne kvalitative sterke kjærlighetsformen.

Hva vil det så si å «elske Jesus»? Jo, det er den som «holder fast på mitt ord» som viser at han elsker Jesus. Og motsatt, «den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mitt ord» sier Jesus. Tidligere i samme kapittel (v.15 og v.21) snakker Jesus om å holde «hans bud». «Ord» og «bud» er begge uttrykk for Guds vilje. Jeg viser at jeg elsker Gud når jeg har et inderlig ønske om å følge og holde hans gode vilje, ikke minst når denne viljen koster meg noe eller den går mot det som til enhver tid er politisk korrekt. Tro på Guds Ord og en vilje til å være lydig mot Guds vilje, det er testen på om jeg er en sann disippel av Jesus.

Jesus bruker uttrykket «å holde fast på ordet». Hva mener han med dette verbet? Det jeg holder fast på, det tar jeg vare på, bevarer det som en kostbar skatt. Akkurat på samme måte som jeg passer på, overvåker noe verdifullt, slik at det ikke skal bli røvet fra meg. Den som elsker Jesus vil passe på at Guds bud, Guds Ord ikke glipper ut av hode og hjerte, men blir bevart i seg. Det mest avgjørende viktige og verdifulle jeg eier, det må jeg for alt i verden ikke miste.

Den som derimot ikke elsker Jesus, han tar enten avstand fra eller er likegyldig til Guds ord og vilje. Det er ikke om å gjøre for et slikt menneske verken å lese i Bibelen, høre forkynnelse eller forplikte liv og verdispørsmål til Guds Ord.

Talsmannen
Jesus fortsetter sin tale med å snakke om at Gud Fader skal sende disiplene Den Hellige Ånd. Denne talen holdt Jesus i forbindelse med nattverdsmåltidet Skjærtorsdag. I løpet av få dager skulle han oppleve både kors og oppstandelse. Deretter skulle det gå 40 dager før han ble tatt opp til himmelen. Og, en god uke senere, på pinsedag, sendte han disiplene Den Hellige Ånd.
Jesus sier her at Ånden har som oppgave å «
lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere» (v.26). Den Hellige Ånd kalles av Jesus for «talsmannen». Hva mener Jesus med det uttrykket? På gresk, grunnteksten til NT, så brukes begrepet «parakletos». En «parakletos» er en som er tilkalt, en som er spurt om å bistå et annet menneske med hjelp.
Som en kristen anklager synden meg overfor Gud. Jeg står skyldig overfor ham som er hellig og ikke tåler synd. I en slikt rettsmøte med Gud trenger jeg en som kan forsvare min sak, en «parakletos».
Det er bare Johannes som bruker dette ordet i NT, fire ganger i Johannes-evangeliet og en gang i 1.Johannes-brev. I det siste tilfellet omtales Jesus som vår talsmann overfor Gud, når vi har syndet. På de andre stedene brukes «talsmann» om Den Hellige Ånd (Johannes 14,16.26; 15,26; 16,7). Ånden har som oppgave «å overbevise verden om
synd og om rettferdighet og om dom.» (Johannes 16,8). Her fungerer Ånden som aktor, den som anklager den skyldige, synderen. Men, når jeg har innsett synden og skylden jeg har overfor Gud, da kommer Ånden meg til hjelp som en forsvarsadvokat. Ånden er Jesu representant overfor oss som bekjenner oss til troen på verdens frelser. Her har Ånden, talsmannen, også den oppgave å gjøre Jesus stor og herlig for oss (16,14), samt minne oss på hva Jesus har lært oss og gjort for oss (14,26).

Fred
«Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere.» (v.27). Når Jesus bruker ordet «fred», så handler det om noe annet enn fravær av krig eller en følelse av stillhet og ro i sinnet. Som et menneske med uoppgjorte synder, lever jeg i en krigstilstand overfor Gud. Møter jeg Gud enten med uoppgjorte synder eller mangel på vilje til å gjøre opp for dem, da har Gud blitt min fiende. I det jeg bekjenner syndene og tar imot Guds nåde og tilgivelse, da mottar jeg Guds fred, kommer i en freds-tilstand overfor ham (Romerne 5,1).
Denne freden er reell, gjelder nåtiden. Samtidig sier Jesus at han skal «etterlate» dem freden. Freden varer inn i framtiden. Selv om Jesus skal forlate dem, vil aldri Guds fred forsvinne fra dem.

I motsetning til en tilstand med Guds fred, står hjerter som forferdes. I andre bibeloversettelser snakkes det om «hjertet [som blir] grepet av angst og motløshet.» (Bibel2011).

Bort og tilbake igjen
I siste del av dagens bibeltekst fra Johannes 14, snakker Jesus om at «jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen.» (v.28). Disiplene fryktet at Jesus skulle dra fra dem. De klarte naturlig nok ikke å glede seg over at han signaliserte sin bortgang. Når vi leser dette i ettertid, kan vi enklere se hva Jesus mente. Først skulle han bli tatt fra dem, idet han ble korsfestet. Så skulle han vende tilbake til disiplene etter oppstandelsen. Så, etter noen uker skulle han bli tatt opp til himmelen. Men da Ånden ble gitt, så kom også Jesus tilbake til disiplenes hjerter. For det er den treenige Gud som tar bolig i oss ved sin Hellige Ånd. Og så, helt til slutt, vil Jesus på dommens dag komme tilbake. Da vil han hente oss troende hjem til seg, for evig.

Det er pinse. Ånden er kommet, han er gitt en gang for og til alle troende. Når Den Hellige Ånd flytter inn i våre hjerter, så følger Jesu fred og kjærlighet til Guds vilje med på lasset.

BS 1923


Spørsmål til samtale og selvrefleksjon:       

  • Tenk over/ samtal om hva som menes med «å elske Gud».
  • Hva verdifullt har du fått i den kristne tro, noe som du ikke må miste?
  • Hva trenger du å bli minnet på, å lære mer om av Ånden? (v.26)
  • Hvilken betydning og hvilke funksjoner ligger det i at Ånden er en «parakletos»?
  • Når og på hvilken måte går du fra å ha Gud som din fiende og til å komme i en fredstilstand med ham?
  • Jesus bruker ordet «agape» for kjærlighet i dette bibelavsnittet. Les gjerne 1.Kor.13, hvor Paulus utbroderer hva som ligger i «agape»-kjærligheten.
Powered by Cornerstone