Ingen kjenner dagen eller timen (Matteus 24,35-44)
Pixabay/CCL

Ingen kjenner dagen eller timen (Matteus 24,35-44)

Hver dag, til enhver tid må vi være klare for Jesu gjenkomst, være rede til å møte han som verdens dommer. Å utsette beslutningen om å bli en kristen og få sin sak i orden med Gud, det vil være en åndelig risikosport.
Svein Anton Hansen, Matteus 24,35-44, 23.søndag i treenighetstiden, publ. 13.nov.-19

Under den siste påsken, mens Jesus og disiplene er i Jerusalem, forteller han dem hva som kommer til å skje både i nær og fjern framtid. Med liknelser, bilder og andre fortellinger formaner han disiplene til å være våkne og klare for den dag Jesus skal komme igjen. Nå har det gått ca. 2000 år siden Jesus sa disse ordene, og aldri har vi vært nærmere Jesu gjenkomst enn i våre dager. Her følger noen ord fra Jesus om tiden før hans gjenkomst:

«35 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. 36 Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke engang himmelens engler, men bare min Far. 37 Og som Noahs dager var, slik skal Menneskesønnens komme være. 38 For likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og ga til ekte, helt til den dagen da Noah gikk inn i arken, 39 og de visste ikke av det før vannflommen kom og tok dem alle, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer. 40 Da skal to menn være ute på marken, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. 41 To kvinner skal male sammen på kvernen, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. 42 Våk derfor! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. 43 Men det skjønner dere, at dersom husbonden visste hva for en nattevakt tyven kom i, så ville han våke og ikke la ham bryte inn i huset sitt. 44 Vær derfor beredt, dere også! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker.» (Matteus 24,35-44)

En varslet avslutning
Kapittel 24 hos Matteus starter med at Jesus forteller om Jerusalems og templets ødeleggelse. Deretter tar han opp hva som vil skje i tiden før Jesus kommer igjen. «Å spå om framtiden» er alltid vanskelig og noen ganger nærmest farlig. Likevel, Jesus snakker i disse versene om noe som helt sikkert skal skje. Han sier at «himmel og jord skal forgå». Denne verden, denne skapelsen skal avvikles. Samtidig kan vi være trygge på at Guds egne ord, at hans vilje vil bestå lengre enn selv himmel og jord. Alt har sin tid og sin begrensning. Men Jesu Ord, Guds vilje blir til evig tid.

Jesus snakker om «den dagen» (v.36), en konkret dag når himmel og jord skal forgå. Jesus kommer igjen, denne tidsalderen avsluttes og verdenshistorien slik vi kjenner den har hatt sin siste dag. Gud vil gripe synlig og direkte inn i historien. Dette tidspunktet («dagen og timen») er ukjent for oss mennesker, himlenes engler, ja, også for Guds Sønn (Markus 13,32). Mennesker ønsker gjerne å vite når dette skjer. Flere har opp gjennom kirkehistorien prøvd å regne ut tiden for Jesu gjenkomst. Men nei, Gud lar dette være skjult. Hvorfor? For at vi til enhver tid, alle dager, må være forberedte på at han kan komme igjen.

Som på Noahs dager
Jesus sier at tiden og tilstanden blant folk på jorden i tiden rett før hans gjenkomst skal være slik tilstanden var da Noah levde. Primært handler ikke dette om at folket på Noahs tid levde ekstra ugudelig og overmåte syndig. Først og fremst vil Jesus understreke at menneskene den gang var totalt uforberedte på flommen som kom. Jesu gjenkomst skal være like overraskende som syndefloden. Menneskene i Noahs dager spiste, åt, giftet seg, ja, levde sine vanlige liv med de gjøremål hverdagen krevde. De fleste fikk nok med seg hva Noah drev med der han bygde den store arken. Men, de gav ikke akt på dette, tenkte trolig bare at Noah var en religiøs forskrudd og gal mann. Gudsfrykten og tanken på at Gud skulle komme til å dømme verden, var totalt fraværende fra travle og verdslig innstilte mennesker. Derfor får menneskene på den tiden følgende dom over sine liv: «Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i hjertene deres var onde hele dagen lang.» (1.Mos.6,5). Tankene og hjertets hensikter var kun knyttet til dette livet her og hva de kunne få ut av det, mens livet etter døden lå utenfor interessefeltet.

Med denne sammenlikningen av Noahs tid og tiden rett før Jesu gjenkomst, vil Jesus si noe avgjørende om det åndelige forfallet og den likegyldigheten som vil prege mennesker i den siste tid. Vi kunne kanskje forvente at mennesker i større grad ville søke Gud når ondskapen i verden øker og vanskelige tider setter inn. Men nei, Gud og de evige verdier kom ikke høyt nok på prioriteringslisten. Livets travelhet og bekymringer, rikdommens bedrag og lysten til ting og tang kvelte den siste rest av åndelig liv. (Markus 4,19).

Adskillelsen
Jesus fortsetter med å fortelle to små liknelser, som begge sier hva som skal skje den dagen han kommer igjen. «Da skal to menn være ute på marken, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. To kvinner skal male sammen på kvernen, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake.» (v.40-41). Her beskriver Jesus den plutselige adskillelsen som vil oppstå i det øyeblikket han kommer igjen. I det ytre kunne ingen se forskjellen i den evige skjebne mellom de to som arbeidet sammen. Dette var en skjult realitet. To mennesker ser like ut og gjør akkurat den samme jobben. Men, den ene har Jesus i hjertet og er klar til å møte Jesus ved hans gjenkomst. Den andre hatet neppe Jesus og den kristne tro, men han var likegyldig til dette å ha sin sak med Gud i orden. Eller, kanskje tenkte han at han en dag skulle bli en kristen, men ikke nå, ikke akkurat i dag. At det ikke haster med å bli en kristen, det er djevelens mest brukte og effektive metode for å holde mennesker på armlengdes avstand fra Jesus.

Den uventede adskillelsen blir ved Jesu gjenkomst en plutselig og ugjenkallelig realitet. Den ene blir «tatt med» til Guds Rike, til evigheten hos Gud. Den som blir «latt tilbake» får ikke være med til himmelen, men må forberede seg på å møte Jesus som den evige dommer som vil dømme den ikke-kristne til en evig fortapelse.

Når kommer tyven?
Jesus framfører så en tredje liknelse for virkelig å understreke alvoret ved å ikke være forberedt på at Jesus vil komme igjen for å dømme verden. «Men det skjønner dere, at dersom husbonden visste hva for en nattevakt tyven kom i, så ville han våke og ikke la ham bryte inn i huset sitt.» (v.43). Ingen av oss vet når en tyv kommer og bryter seg inn i huset vårt. Slik sett kan vi ikke stå klare til å oppdage og fange tyven. Derfor trenger vi lås og alarmer for å gjøre det vanskelig for tyven å bryte seg inn. Men, om vi visste når og hvor tyven kom, da ville hvert oppegående menneske gjort hva det kunne for å være til stede og stoppe tyven.

I denne korte liknelsen sammenlikner Jesus overraskende seg selv med en tyv. Poenget er at Jesu gjenkomst vil komme like overraskende og upassende på mange lik en tyv sitt innbrudd oppleves for den som eier huset. Jesus vil advare de som lytter til ham om at hans gjenkomst vil skje i en time de aller minst venter ham. Derfor må de være årvåkne, se og lytte etter tegn på at Jesus er på vei tilbake til jorden. Også Paulus (1.Tess.5,1ff.) og Peter (2.Pet.3,10) skriver om at Jesu gjenkomstdag, kalt «Herrens dag», skal komme som en tyv om natten.

Vær beredt og våken!
Fortellingen om folk sin åndelige sløvhet på Noahs tid, liknelsene om de som ble tatt med og de som ble latt tilbake, samt liknelsen om huseieren som ikke passet på når tyven kom, har alle en felles advarsel og oppfordring: «Våk derfor! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer» (v.42). «Vær derfor beredt, dere også! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker.» (v.44). Fortellingene skal få de troende, og ikke minst de ikke-troende til å våkne opp og innse faren for å bli stående utenfor Guds Rike når Jesus kommer igjen. Ingen kan kalkulere og regne seg fram til den mest sannsynlige tid for Jesu gjenkomst. Heller ikke kan noen si at Jesus ennå ikke kan komme igjen, fordi det ene eller det andre ennå ikke har skjedd. Nei, hver dag, til enhver tid må vi være klare for hans gjenkomst, være rede til å møte han som verdens dommer. Å utsette beslutningen om å bli en kristen og få sin sak i orden med Gud, det vil være en åndelig risikosport. For, vi kan aldri være trygg på at Jesus ikke kommer igjen i dag.

BS 1946

Spørsmål til selvrefleksjon og samtale:

  • Jesus sier at ingen skal vite dagen eller timen for hans gjenkomst. Hvorfor tror du/dere det er til det beste for oss at vi ikke vet når denne dagen er?
  • Jesus sammenlikner de siste tider med Noahs dager. Hvilke likhetstrekk finnes mellom Noahs dager og vår tid?
  • Vårt jordeliv varer kun noen tiår, mens livet etter døden varer evig. Hvorfor er likevel så få mennesker opptatt av livet etter døden?
  • Reflekter over/ samtal over følgende påstand: «At det ikke haster med å bli en kristen, det er djevelens mest brukte og effektive metode for å holde mennesker på armlengdes avstand fra Jesus.»
  • I liknelsen velger Jesus å sammenlikne seg med en tyv. Hvorfor? (Les også 1.Tess.5,1ff og 2.Pet.3,10)
  • Hvilke virkemidler har vi for å gjøre det lettere å holde seg åndelig våken?
Powered by Cornerstone