Litt mer om hvem som var far til Josef

Jeg fikk for en tid siden spørsmål om hvem som var far til Josef. Matt 1,16 sier at det var en som het Jakob, mens Luk 3,23 sier oss at faren til Josef het Eli. Jeg ga et svar, men jeg er senere blitt gjort oppmerksom på et gammelt svar, at forskjellen kan skyldes at Josef først hadde en vanlig far, og senere en stefar.

Det kan ha handlet om et såkalt leviratekteskap (5 Mos 25,5-10). Det innebar at hvis en mann døde, kunne en ugift bror av ham overta kona hans. Hun overtok da den kona som var blitt enke, og fikk ansvar for barna hennes. Normalt vil da enkens barn videreføre den avdøde brorens navn. Men han som da var blitt stefar, vil også oppfattes som en far til barnet.

At Josef var sønn i et leviratekteskap, er ikke antydet i tekstene, men det kan være en forklaring.

Men jeg forklarte også at Matteus kan bevisst ha hoppet over noen ledd. Det ser en særlig hvis en sammenligner Davids ætteliste i 1 Krøn 3,10-16 med Matteus 1,6-11.

For ordens skyld gjengir jeg spørsmålet jeg fikk, og svaret jeg tidligere ga (OPKL331):

«I Matteusevangeliet 1,16 står det: Og Jakob ble far til Josef, Marias mann. Av henne ble Jesus født, han som kalles Kristus. Mens i Lukasevangeliet 3,23 står det: Jesus var omkring tretti år gammel da han begynte sin gjerning. Han ble holdt for å være sønn av Josef, som var sønn av Eli. Er det Jakob eller Eli som er far til Josef? (Paula)

SVAR:

Hvis du går nøyere inn på det, vil du finne at det er ganske store forskjeller på ættelistene gjengitt hos Matteus og hos Lukas.

En forklaring er at Matteus har utelatt en del navn, for han vil ha dem til å gå opp i et 14-skjema, se vers 17. I alle fall var det nok vanskelig å få dette nøyaktig i en tid da de ikke hadde så mange kilder for slektsgransking som vi har i dag. Det kan også være at de ikke skjelnet så nøye mellom far og bestefar, evt. stamfar.

Om Jesus står det i Luk 3,23 at han ble holdt for å være sønn av Josef. Biologisk var jo ikke Josef far, men rettslig sett ble han far til Jesus da han var gift med Maria.

Ellers er det en kjent sak at Matteus fremstiller Jesu barndomsfortelling mye ut fra Josefs perspektiv, mens Lukas bygger på Marias beretning.

Det kan være at Matteus er opptatt av den symbolske siden ved tallene. På hebraisk skrives navnet David med tre konsonanter: DWD. Etter plasseringen i alfabetet har disse bokstavene tallverdiene 4+6+4=14. Matteus vil kanskje på denne måten flagge enda tydeligere at Jesus hører med i David-linjen.

At ingen i oldkirken har gjort forsøk på å justere listene, viser at de skal si noe annet og mer enn bare rene fakta. Hovedsaken er å si hvem Jesus var, og at han har røtter helt tilbake til David.»

OPKL343

Powered by Cornerstone