Fins det en virkelighet utenfor?

Da apostelen Paulus en gang sto i en rettssak på grunn av det han trodde og lærte, stilte han dette spørsmålet: «Hvorfor bedømmes det som utrolig hos dere at Gud oppvekker døde?» (Apg 26,8).

Paulus stilte spørsmålet til kong Agrippa og de jødiske lederne som hadde arrestert ham. For en kristen er det et enkelt spørsmål. Når Gud har skapt alt av ingenting, må det være en smal sak for ham å gi nytt liv til det som er dødt. 

Men mange har ikke et slikt syn på verden. De blir tvunget til den motsatte konklusjonen: Gud kan ikke vekke opp døde. For enten fins han ikke, eller, hvis han fins, kan han ikke gripe inn i naturen. Da blir det å oppvekke døde som å si at to og to er fem – det er umulig. 

Hva skal vi si til dem som ikke vil vite av noen annen virkelighet enn den vi kan se med sansene våre? 

Paulus ga selv noe av svaret da han holdt en stor tale i Aten, der han sa: 

«Gud ... skapte verden og alt som i den er, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer som er bygd med hender. Heller ikke lar han seg tjene av menneskehender som om han trengte til noe. For det er han selv som gir alle liv og ånde og alle ting» (Apg 17,24–25). 

Paulus viste til noe som også de greske filosofene var enig i: At verden ikke kan forklare seg selv. Den er avhengig av noe utenfor. Alt i verden, sa de greske filosofene, forfaller. Overlatt til seg selv vil det falle fra hverandre. Siden alt ikke er fullstendig oppløst i dag, kan de ikke ha forfalt bestandig. Så må det ha vært en tid da den fysiske verden ikke fantes. Verden kan ikke ha skapt seg selv. For ingenting kommer av ingenting. Altså må den fysiske verden ha blitt skapt av noe som fantes før den, men som ikke selv er fysisk. 

Slik argumenterte de gamle filosofene. Og Paulus tok fatt i samme tankegang. Under inspirasjon fra Den Hellige Ånd kom han med anklager mot dem som undertrykte denne sannheten om skaperverket. Slik formulerte han det i Romerbrevet: 

«Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning.» (Rom 1,18–20). 

Apostelen skriver her at sannheten slett ikke er skjult, den er åpen og opplagt. Solens virkninger beviser solens kraft. Verdens under beviser en underfull Gud. Gud kan gjøre alt han vil. Hans kraft og hans muligheter er ikke begrenset av den fysiske verden. Han kan gripe inn i verdens prosesser om han ønsker det. Som det står i Salme 115,3: «Vår Gud er jo i himmelen. Han gjør alt det han vil.» 

Noen vil si at Gud ikke kan gripe inn i naturens gang, fordi naturens lover er ukrenkelige. Men som C.S. Lewis peker på: Naturens lover forteller oss ikke hva som kan eller ikke kan skje, de forteller oss bare hva naturen kan gjøre. 

Man kan gi en lov som forbyr invasjon fra et land til et annet. Men en slik lov kan ikke hindre at det skjer likevel. Når det skjer et under, er det fordi en annen slags virkelighet – den overnaturlige – invaderer en annen slags virkelighet – naturen. 

Når en kristen sier at undere forekommer, sier han at en kraft utenfor naturen har grepet inn i naturen. Når det gjelder Kristi oppstandelse fra de døde, er den nettopp et eksempel på at noe overnaturlig grep inn i det naturlige. Og at den fant sted, kan begrunnes av historiske vitner. 

Men til slutt blir det spørsmål om et valg, om en vil tro på det logiske – at naturen ikke kan ha skapt seg selv – eller om en bare vil tro på det en kan se med sine egne øyne.

OPM058

Powered by Cornerstone