Et formiddagsbesøk som forandret verdenshistorien (Lukas 1,26-38)
Pixabay/CCL

Et formiddagsbesøk som forandret verdenshistorien (Lukas 1,26-38)

Maria, ei ung jente, kanskje bare 15 år gammel, opplever et kort formiddagsbesøk som kommer til å få uante konsekvenser. Ikke bare for henne selv og kjæresten Josef, men hele verdenshistorien endres av dette engelbesøket.
Svein Anton Hansen, Lukas 1,26-38, Maria Budskapsdag, publ. 18.mars-20

Som kjent varer et svangerskap i ca. ni måneder. Når vi vet at Jesu fødsel er lagt til 25.desember, så faller søndagen som kalles «Marias Budsskapsdag» rundt midten av mars. På denne søndagen løfter vi fram og opp jomfru Maria. Hun tok den store beslutningen å svare «ja» på kallet erkeengelen Gabriel kom med, å bli gravid og dermed mor til Jesus. Maria var ei ung jente, kanskje bare 15 år gammel, da hun opplevde et kort formiddagsbesøk som kom til å få uante konsekvenser. Ikke bare for henne selv og kjæresten Josef, men hele verdenshistorien ble endret av dette englebesøket. Det er evangelisten Lukas som skriver om engelen Gabriels besøk til Maria i landsbyen Nazareth. Det kan vi lese om i kap.1,26-38:

«26 Men i den sjette måned ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som heter Nasaret, 27 til en jomfru som var trolovet med en mann som hette Josef, av Davids ætt. Og jomfruens navn var Maria. 28 Engelen kom inn til henne og sa: Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner! 29 Men hun ble forferdet over hans ord og grunnet på hva slags hilsen dette kunne være. 30 Og engelen sa til henne: Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. 31 Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. 32 Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, 33 og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. 34 Men Maria sa til engelen: Hvordan skal dette gå til når jeg ikke har vært sammen med noen mann? 35 Engelen svarte og sa til henne: Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født, kalles Guds Sønn. 36 Og se, Elisabet, din slektning, har også unnfanget en sønn i sin høye alder. Hun som ble kalt ufruktbar, er nå alt i sjette måned. 37 For ingenting er umulig for Gud. 38 Da sa Maria: Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg etter ditt ord! – Og engelen forlot henne.»

En sjokkartet opplevelse
Vi vet ikke om Maria er alene hjemme denne dagen. Foreldrene er kanskje ute og arbeider. Maria går muligens og rydder og ordner i huset hun er vokst opp i. Så banker det på døra. Det blir ikke akkurat et normalt venninne-besøk med et godt hverdagsdrøs over en kopp urtete. Hva i alle dager må ikke ungdommen Maria tenke og føle i løpet av den korte tiden hun har besøk fra himmelen? En engel dukker opp hjemme i stua med beskjed om at hun skal bli gravid. Guttebarnet skal være Guds Sønn, skal bli en annerledeskonge for Israels barn. Skal hun le eller gråte, frykte eller være glad? Kanskje er dette bare en drøm, en hallusinasjon?

Slik kan vi spekulere og prøve å sette oss inn i Marias opplevelse av denne helt utrolige hendelsen. Ingen kan tenke seg at noe slikt vil skje med et helt ordinært menneske. Jomfru Maria får et besøk fra evigheten og for evigheten. Et himmelsk vesen blir sendt av Gud, med en beskjed som kommer til å få konsekvenser også for våre liv, for vår evighet.

Vi befinner oss altså ni måneder før julaften og Jesu fødsel. Denne bibelteksten forteller om Jesu unnfangelse, en engel, en ung jomfru og hennes reaksjon på engelens ord. I dag ville vi nok kalt et slikt budskap for «en stor utfordring» for den unge Maria, og hendelsen for «en sjokkartet opplevelse».

Jomfrufødsel
Akkurat denne bibelteksten danner et avgjørende bakteppe for det teologiske grunnsyn vi kaller «jomfrufødsel». Jesus har Maria til mor og Herren Gud til far. Josef, Marias trolovede, anser vi ikke å være Jesu biologiske far.
Betydningen av jomfrufødselen skal vi ikke undervurdere. Noen vil mene at denne fortellingen bare er en dekkoperasjon for en for tidlig seksuell debut og en ikke-planlagt graviditet. Skulle det stemme, så er ikke Jesus Guds Sønn, kun et syndig menneske som deg og meg og uten den syndfrie natur. Da kan han heller ikke frelse syndige mennesker.
Men, jomfrufødselen er forutsagt i det gamle testamentet (Jesaja 7,14). Både i Matteus 1 og her i Lukas 1 fortelles og forutsettes det at Maria var jomfru. Læren om jomfrufødsel var så viktig for de første kristne at den ble med i den apostoliske trosbekjennelse: «Jeg tror på Jesus Kristus … unnfanget av den Hellige Ånd, født av jomfru Maria.»

Heldige du!
Vi vet ikke mye om hva Maria følte og tenkte denne formiddagen da engelen Gabriel kom på besøk. Lukas maler ikke ut følelseslivet til Maria. Men, det står at hun ble «forferdet» (v.29), ble forskrekket. Akkurat det kan vi godt skjønne. Hun fikk intet forhåndsvarsel om at noe ekstraordinært skulle skje i hennes by, i hennes hus, i hennes liv. Så, plutselig forandres alt. Trolig var også Maria, som de fleste av oss, skeptisk til raske forandringer i hverdag og liv. Vi liker ting som de er, endringer kan oppleves truende. Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får.

Maria ble ved englebesøket eksponert for store endringer. Det viktigste hun allikevel fikk kjenne var å ha Guds støtte. «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner!» (v.28). Slik lød erkeengelen Gabriels velkomsthilsen. Maria fikk høre evangeliet om «nåde». Hun ble møtt med ordene: «Herren er med deg». Det hele toppet seg med bekreftelsen av at hun var «velsignet».
Heldige Maria! Gud møtte henne ikke med straff og vrede, men med godhet og nåde. Hun fikk erfare at Gud ikke var mot henne men med henne. Det var som om engelen ville si: - Maria, jeg vet du har all grunn til å være usikker og redd. Men, se ikke på graviditeten og det som skal skje som en ulykke, noe ondt og farlig. Du er velsignet!

Troshelten
Både i det nye og det gamle testamentet kan vi lese om mange vi kan putte klistrelappen «troshelt» på. Hebreerbrevet kapittel 11 maler livet til flere slike troshelter for oss. Maria overgår allikevel alle Bibelens gudfryktige menn og kvinner. Hun viser en usedvanlig stor tro på Gud og tillit til hans og engelens ord.
Vi kan jo prøve å sette oss inn i Marias livssituasjon. Hva ville vel ikke de fleste av oss ha svart og reagert på en slik intens og ekstraordinær opplevelse som å få englebesøk på døra? Kanskje vi høflig ville svart noe som dette: «Vel, jeg hører hva du sier engel. Takk for tilliten du og Herren Gud har til meg. Du ser, nå trenger jeg nok helgen til å tenke over denne utfordringen. Siden jeg kun er en ungdom bør jeg høre med mor og far hva de tenker om dette. Kjæresten min må jeg også ta en prat med. Håper du har anledning til å komme innom over helgen igjen når jeg har fått tenkt meg litt om. Du vet jo veien nå.»  
Men Maria, hun svarer så forsiktig, ydmykt og tillitsfullt: «
Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg etter ditt ord!» (v.38). Maria var sikkert ikke ei som alltid var «enig med siste taler» og ikke kunne stå for egne meninger. Men, hun trodde på Herren som visste bedre, han som hadde og som har den fulle oversikten. Derfor bøyer hun seg for Herren Gud. Ja, faktisk bøyer hun seg for fosteret som nå legges ned i hennes mage, Jesus Kristus. Han skal bli Marias sønn, men også hennes Herre og frelser. Det som gir Maria trygghet for frivillig å akseptere kallet å bli Jesu mor, må være følgende beroligende og forsikrende ord av engelens munn: «For ingenting er umulig for Gud.» (v.37).

De mange navn og oppgaver
Til slutt, i denne bibelteksten møter vi flere navn på barnet som om ni måneder skal fødes. I tillegg nevnes ulike oppgaver og funksjoner Jesus skal ha, både for årene på jorden, men også for evigheten.
Engelen Gabriel ber Maria gi barnet navnet «Jesus». (v.31). I Matteus 1,21 leser vi at en navnløs engel i en drøm også ber Marias trolovede, Josef, gi barnet navnet «Jesus». Dette navnet forteller oss og betyr at Herren frelser. Babyen som ni måneder senere skal fødes, skal «kalles Den Høyestes Sønn» (v.32). Han er ikke Josefs sønn, men sønn av himmelens og jordens skaper.
Videre – «Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid.» (v.32-33). Jesus ble født i kong Davids ætt. Mange hadde ned gjennom tidene vært konger, «messiaser» i Juda-riket. Nå, i Jesus kommer den endelige og siste kongen, han som også skal «kalles Guds Sønn.» (v.35).

Evangelisten Lukas har gitt oss en detaljert og ordrik beskrivelse av hva som skjedde den dagen erkeengelen Gabriel kom på besøk til jomfru Maria. Om Lukas hadde snakket direkte med Maria, eller om Maria først hadde fortalt dette til Peter som så tok det videre med Lukas, det vet vi ikke sikkert. Men, vi kan være trygge på at Lukas la stor vekt på å gjengi denne hendelsen på en historisk korrekt måte. Derfor vet vi hva som skjedde da den unge tenåringen, Maria fra byen Nazareth, fikk kallet til å bære fram verdens frelser.

BS 2012

Spørsmål til selvrefleksjon og samtale:

  • Hvorfor er det så avgjørende å tro og bekjenne at Maria var jomfru, at Jesu fødsel var en jomfrufødsel?
  • Maria møtte et godt budskap av engelen. Hva tror du ligger i uttrykket «funnet nåde hos Gud»? på hvilke måter kan vi ta dette uttrykket til oss?
  • På hvilke måter kan vi kalle Maria for en troshelt?
  • Hvilke egenskaper ved Maria skulle du ønske du hadde mer av?
  • Smak på de ulike navn og betegnelser som i disse versene brukes om Jesus. Hvilket liker du best, og hvorfor? Del gjerne med de andre i bibelgruppen.
Powered by Cornerstone