Treenigheten
Treenigheten pixabay

Gud - hvor mange sa du? (Matteus 28,16-20)

I en matematikkprøve ville du strøket om du hevdet at tallene 1 og 3 egentlig er de samme. Men, når det gjelder Gud, himmelens og jorden skaper, kan vi faktisk si at Han samtidig er både 1 og 3.
Av Svein Anton Hansen, Matteus 28,16-20, treenighetssøndag 11.juni-17, publisert 07.juni-17


I Matteus 28,16-20 har vi de kjente ordene som vi kaller for Misjonsbefalingen. Her sier Jesus noe viktig om misjon, men samtidig også noe viktig om hvem og hvordan Gud er: «Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!»

Bibelteksten fra Matteus 28 er satt opp på søndagen som har fått navnet «Treenighetssøndagen». Jesus ba disiplene sine om å gjøre mennesker til hans etterfølgere. Det skulle skje ved at de forkynte evangeliet og døpte mennesker i navnet til Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Nettopp her har vi et av de viktigste bibelversene som understreker at den Gud vi som kristne tror på, samtidig er både Faderen, Sønnen Jesus Kristus og Den Hellige Ånd. Vi kaller det treenigheten. 

Tre-enhet
Kanskje tre-enheten ville være et bedre navn på denne kristne læren enn tre-enigheten. For, det handler ikke først og fremst om at den enheten Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd har baserer seg på en enighet. Ordet treenighet kan gi inntrykk av at det handler om «å ha samme oppfatning som». I stedet handler tre-enheten om at Fader, Sønn og Hellig Ånd er «tre i enhet og én i trehet» som noen kirkefedre uttrykte det for flere hundre år siden. 
Bibelen åpenbarer for oss hvem og hvordan Gud er. Kun Bibelen, Guds Ord, kan gi oss en riktig og utfyllende forståelse av himmelens og jordens skaper. Ordene treenighet eller treenhet finner vi ikke i Bibelen, men saken blir omtalt. Guds Ord taler om at den ene sanne Gud samtidig er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Gud er ett vesen, men samtidig tre personer. 

Gud er én
Gjennom hele Bibelen møter vi tanken om at Herren Gud er én. «Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt.»
(5.Mosebok 6,4-5). Jødene levde med folkeslag rundt seg som trodde på flere guder, noe vi kaller for polyteisme. Den Gud som Abraham møtte på sin vandring mot Kaanans land og som møtte Moses i ørkenen, fortalte at Han og kun Han er Gud. Alt annet som kalles «gud» er avguder. Også i det nye testamentet understreker Jesus og Paulus for oss at Gud er én. Ikke noe sted i Bibelen møter vi tanken at vi har én gud for arbeidslivet, én gud for ekteskapet, én gud for mat og drikke osv. Gud er én og Han er Gud over alt og alle. Han har ett vesen og har en gjerning.

Mer enn hjernen kan skjønne
Den kristne treenighetslæren oppleves ikke enkel å forstå. Selv den som har flere år med teologistudier bak seg, kan slite både med å forstå denne læren og forklare den for andre. Opp gjennom kirkehistorien har ulike teologiske retninger havnet i ulike grøfter når man skulle komme til rette med treenighetslæren.
Enten har Jesu og Åndens guddom blitt nedjustert, eller man har endt opp med tre guder. Treenighetslæren er ikke bare teologisk flisespikkeri for teologiske nerder. Bommer vi her, kommer vi skjevt ut når vi skal forstå Jesu person og frelsen. 

For mange av oss stopper det med tanken å forstå at 1 og 3 samtidig kan være det samme. Alle bilder har svakheter ved seg, men kanskje dette bildet kan være litt til hjelp for å forstå treenighetslæren: Du holder hånda di under vannkranen. Så lar du en vanndråpe falle ned i hånden din. Etterpå lar du enda en dråpe falle ned i hånden. Hvor mange dråper vann har du nå? Du åpner hånden og fortsatt ser du kun én dråpe. Så lar du den tredje dråpen falle ned. Tre dråper vann, men likevel kun én dråpe i hånden din. Slik er Gud ett vesen, én dråpe. Samtidig er Gud tre personer, tre dråper. 
Når det gjelder å prøve å forstå treenighetslæren, har Martin Luther sagt følgende; «Her støter Guds dårskap og verdens klokskap sammen. Derfor skal en ikke diskutere om hvordan det kan være slik, at Gud Fader, Sønn og Hellig Ånd er en eneste Gud, for dette er uforståelig. En bør derfor la seg nøye med dette at Gud taler og vitner slik om seg selv i sitt ord.»

Islam – kristen tro
Den kristne treenighetslæren utfordres fra mange kanter. Sammen med jødedom er islam og kristen tro de tre monoteistiske religionene i verden. Alle tre bekjenner troen på kun én guddom. Som kristne mener vi at vår gud er den samme som jødenes gud. Når det gjelder islam så blir gud kalt for Allah, som er arabisk for gud. Er det i bunn og grunn samme gud vi tilber som kristne og muslimer? Den kristne guden har en Sønn, Jesus Kristus. Islams gud har ikke en sønn. Denne forskjellen må vi ikke underslå. 

Døpe og lære
Ordene som vi kaller for Misjonsbefalingen, talte Jesus til disiplene en gang mellom hans oppstandelse og himmelfarten. I alle fire evangeliene kan vi lese at Jesus i tiden før hans himmelfart befalte disiplene å drive misjon. For, det var nettopp en befaling Jesus gav, ikke et godt forslag eller et lurt tips til hva de kunne drive tiden med. «Gå ut i hele verden og gjør alle folkeslag til disipler» er den sterkeste og tydeligste befalingen som noen gang har blitt gitt på jorden. Ja, ikke bare en sterk og tydelig befaling, men avgjørende for menneskers evige skjebne! Befalingen gjelder fram til Jesus kommer igjen. Den har ingen datostempling. Befalingens kraft har heller ikke blitt svekket med årene. 
Befalingen forteller hvordan jeg kan bli en Jesu etterfølger. Det handler om å lære Jesus å kjenne og å bli døpt til ham. Noen velger å døpe barn og så etterpå lære dem opp i den kristne troen. Andre venter med dåpen til den troende har forstått hva troen går ut på. Uansett; tro, dåp og opplæring henger nøye og avgjørende sammen. Jesus vil på innsiden av et menneske. Han vil inn i hjertet. Da jeg ble døpt til ham, da jeg kom til tro på Jesus, da ordene om Jesu frelse krøp inn i øret mitt, da flyttet Den Hellige Ånd inn i hjertet mitt. Dåp og kristen opplæring i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn skal og må fortsette helt til Jesus kommer igjen. 

BS 012
 

Powered by Cornerstone