"Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg kaste ut garna."
"Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg kaste ut garna." Pixabay/CCL

Jesus tester ledere og søker gode karaktertrekk (Lukas 5,1-11)

Hvordan takler fiskeren Peter at tømrersønnen Jesus forteller ham hvordan han kan bli bedre på å fiske? Disippelen Peters første fiskefangst med Jesus kommer til å avsløre hvilke karaktertrekk som bor i ham.
Svein Anton Hansen, Lukas 5,1-11, Aposteldagen, 6.søndag i treenighetstiden, publ. 8.juli-20

Vi befinner helt i starten av Jesu offentlige virke. Jesus har for ikke lenge siden blitt døpt av Døperen Johannes. Etter noen dager hjemme i Kapernaum hvor han har gjort mange syke og demonbesatte friske, går Jesus en dag ved stranden av Gennesaretsjøen. Her blant enkle og teologisk ulærde fiskere søker han kandidater til den disippelskaren han tenker å bygge opp. Alle fire evangelister har med ulike fortellinger om de første disiplene Jesus kaller til å følge seg. Peter, som skal bli hovedlederen for disse, møter Jesus mens Peter holder på med sitt daglige arbeid; å fiske.

«Så skjedde det at folket trengte seg sammen om ham for å høre Guds ord. Og han sto ved Gennesaret-sjøen. Da så han to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem; de holdt på å skylle garna. Han gikk da om bord i en av båtene, som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Og han satte seg og lærte folket fra båten. Da han sluttet å tale, sa han til Simon: Legg ut på dypet og kast ut garna til fangst! Simon svarte og sa til ham: Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg kaste ut garna. De gjorde så, og de fanget så mye fisk at garna holdt på å revne. De vinket da til lagsbrødrene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. De kom, og de fylte begge båtene slik at de holdt på å synke. Men da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa: Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann! For redsel kom over ham og alle dem som var sammen med ham, over fiskefangsten de hadde fått. 10 Likedan var det med Sebedeus-sønnene, Jakob og Johannes, som var i lag med Simon. Men Jesus sa til Simon: Frykt ikke! Fra nå av skal du fange mennesker. 11 De rodde da båtene til lands, og de forlot alt og fulgte ham.»

Guds Ord som endrer menneskeliv
Det første vi legger merke til er at folk stimler sammen om Jesus for å høre han tale Guds Ord. Interessant! Jesus klarer den bragden at jo lengre han taler, jo flere folk kommer til. Dette må være drømmesituasjonen for de av oss som forkynner, som i stedet opplever at jo lengre vi taler, jo færre folk lytter. Slik Lukas formulerer seg, virker det som om folkene som oppsøker Jesus er genuint interesserte i å høre Guds Ord. Jesus lærer om Guds Rike, om hvordan tilhørerne kan bli en del av Guds folk og hvilke lover som gjelder i hans rike. I tillegg får de oppleve den Guds kraft som bor i Jesus idet han helbreder enkeltmennesker og utretter ulike type undere.

Folkene kommer for å høre Guds Ord, og de får dette ordet utlagt av ham som er Guds Ord i egen person. Bibelen består ikke først og fremst av meninger og synspunkter på aktuelle etiske utfordringer eller et politisk program for å endre maktforholdene i samfunnet. Bibelen gir oss fortellingen om himmelens og jordens skaper som kommer for å søke og frelse fortapte mennesker, skapninger på vei mot en evig fortapelse. Når Jesus taler Guds Ord og mennesker i tro tar imot, da flytter Guds Ånd inn i et syndig hjerte og nytt liv skapes. Et slikt under kan fortsatt skje når Bibelens ord og fortellinger finner veien inn i ører og hjerter.

Den ene og de mange
Jesus samler mye folk. Han taler til den store folkemengden. Samtidig klarer han det viktige og vanskelige kunststykket å se den ene i mengden. Han ser Peter sin fiskebåt samtidig som han ser enkeltmennesket Peter.

Noen ganger kan en kristen kjenne på følelsen av at Gud knapt ser lille meg. Det er så mange andre som Gud trenger og vil hjelpe. Mine små problemer tørr jeg ikke bry Gud med. Eller, vi kan tvile på om Jesus bryr seg om vår lille bibelgruppe eller misjonsforening, vi er jo så få igjen. Tanken kommer at Gud sikkert har nok å gjøre med de større menigheter som samler store folkemengder. Og, heldigvis klarer Jesus å være tilstede og interessere seg både for de små grupper som for de store menigheter. Han makter og ønsker også å bruke tid på den enkelte av oss med våre hverdagsproblemer. Jesus er rik nok for alle som kaller på ham.

Ledervalg
Lukas 5 forteller om dagen da Jesus kaller Peter til å følge ham. Noen dager tidligere hadde Jesus kalt Peter til å bli hans disippel, noe vi kan lese om i Johannes 1,42. Det som skjer i Lukas 5 er at Jesus skal velge de som han ønsker skal fungere som ledere både for disiplene og for de som senere kommer til å bli kristne. Jesus vil ha Peter til å være hovedleder. Derfor bruker Jesus denne fiskefangsten til å teste Peter, om det finnes gode lederegenskaper hos ham.

For det første sjekker Jesus om Peter virkelig er en person som er villig til å ta i et tak. «Peter, kan du ro denne båten litt ut fra land?» Jesus trenger ledere som det er tak i, som kan få utrettet noe. Jesus ønsker ledere som ikke sitter og venter på at andre først skal ta initiativ, men som selv bretter opp ermene, «tar årene fatt» og får ting til å skje. Jesus tester om Peter har karaktertrekkene å ta initiativ og å jobbe for fellesskapet. Peter tar Jesus på ordet, tar årene fatt og legger ut fra land med båten.

For det andre sjekker Jesus om Peter er villig til å lære. Tømrersønnen Jesus kunne neppe mye om fisking, ganske sikkert mye mindre enn Peter. Er så Peter villig og ydmyk nok til å lære av andre, til og med av en som i utgangspunktet kan mindre enn ham selv? Jesus sjekker om Peter har det viktige karaktertrekket å kunne lytte til andres ideer.

For det tredje sjekker Jesus om Peter kan lyde hans ord, lystre hans ordre. «Legg ut på dypet og kast ut garna til fangst!» (v.4) både anbefalte men også befalte han Peter å gjøre. En leder må ha det karaktertrekket å kunne lystre ordre fra en leder over seg. «Simon svarte og sa til ham: Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg kaste ut garnene.» (v.5). Det er som om Peter svarer: «Fordi du sier det, vil jeg gjøre det!» Ikke bare kristne ledere men alle troende trenger denne innstillingen til Jesu ord, at Jesus vet best og hans ord vil jeg lystre.

For det fjerde sjekker Jesus om Peter har en ydmyk holdning. «Men da Simon Peter så den store fiskefangsten, falt han ned for Jesu knær og sa: Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann!» (v.8). Klarer vi å være så store at vi ydmyker oss selv? Jesus søker karaktertrekket å kunne vise sårbarhet og ikke skjule sine svake sider. Det klarte Peter, ikke alltid, men i alle fall her. Synlig for alle faller han ned på sine knær og innrømmer at Jesus kan mer om fiskefangst enn ham selv.

Til slutt sjekker Jesus om Peter er villig til å forlate alt for å følge ham. «Frykt ikke! Fra nå av skal du fange mennesker. De rodde da båtene til lands, og de forlot alt og fulgte ham.» (v.10-11). En kristen leder trenger karaktertrekket å vite at han eller hun ikke er sentrum i livet sitt. En leder skal og må gå foran på mange måter. Samtidig må en leder gå bak og følge etter Jesus. En kristen leder kalles til å følge Jesus og lede andre mennesker dit han viser veien.

Svakhet og nåde
Fortellingen om Peters første fiskefangst med Jesus blir avgjørende for Peters liv og selvbilde. Dette møtet med Jesus fører også til at Peter får et møte med seg selv. Han møter sin egen stolthet, sin egen tilkortkommenhet, ja, sin egen synd. «Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann!» (v.8). Peter innser at i møte med Jesus, den hellige Gud, er han selv en synder. Han ber Jesus om å gå bort fra ham, nettopp fordi han innser at han og Jesus ikke passer sammen. Men, det Peter egentlig ber om er at Jesus ikke må gå fra ham. For, som en synder trenger han å leve med og få del i nåden som frelseren Jesus gir.

Når vi sammenlikner oss med Jesus, våre liv med hans liv, blir åpenbart forskjellene tydeligere enn likhetene. Vi erfarer sannheten i salmen: «Du som freden meg forkynner. Du en frelser, jeg en synder. Du med amen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen …» Vi er så ulike Jesus og oss. Vi passer egentlig ikke sammen. Et syndig menneske og en hellig frelser, finnes det håp for oss? I denne håpløse situasjonen kommer evangeliet i siste setning av salmen: «… å hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede, Guds Sønn.» Derfor kan vi takke Jesus at han tok vår synd, for at vi i ham kunne bli hellige. Slik sett viser fortellingen om Peters fiskefangst i Lukas 5 oss den nåden den hellige Gud gir til syndige mennesker.

BS 2028

Spørsmål til selvrefleksjon og samtale:

  • Folkemengden trenger seg sammen for å høre Guds Ord forkynt. Hva sier det om holdningene til de som lytter til Jesus? Og, hvordan kan vi styrke appetitten på å lytte til Guds Ord?
  • Tenk over/ samtal om dette at Jesus ser den ene i mengden. Hva i ditt liv ønsker du spesielt at Jesus skal legge merke til?
  • En god leder lytter til og lystrer ordre fra en leder over seg selv. Tenk over/ samtal om betydningen av å ha følgende holdning til Gud: «Fordi du sier det, vil jeg gjøre det!»
  • Hvilke andre gode lederegenskaper mener du/dere at en leder trenger å ha?
  • På hvilke måter viser fortellingen i Lukas 5 oss at den hellige Gud viser nåde til syndige mennesker?
  • Kan du kjenne deg igjen i Peter, og i tilfelle på hvilken måte?
Powered by Cornerstone