Toppen av all lykke – å være salig (Matteus 5,1-12)
pixabay

Toppen av all lykke – å være salig (Matteus 5,1-12)

På Allehelgensdag gir vi oppmerksomhet til døde i familie og slekt. Vi ønsker å hedre de som gikk foran oss. Å oppleve Himmelen må være den høyeste form for lykke. Jesus har et eget ord for toppen av lykke, nemlig å være «salig». Dette ordet forklarer Jesus for oss i bibelteksten på Allehelgensdag.
Svein Anton Hansen, Matteus 5,1-12, Allehelgensdag, publ. 30.okt.-17

Jesus lærer disiplene
Bergprekenen i Matteus er verdenskjent i litteraturen. Her underviser Jesus om Guds Rike, om hvilke lover som gjelder der Gud får bestemme, der Gud får være Herre. Guds Rike er et nåderike og ikke et rike med krav og bud. I starten av Bergprekenen møter vi Saligprisningene. Disse skal vi ikke lese som noe vi skal prestere overfor Gud, men som en gaveliste over hva han vil gi den som blir en del av Guds Rike. 

I Matteus 5,1-12 står det slik: «Da Jesus så folket, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene hans kom til ham. Han tok til orde, lærte dem og sa: Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de nedbøyde, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet. Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres. Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere og lyver allslags ondt på dere for min skyld. Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. For slik forfulgte de profetene før dere.»

«Salig»?
I denne bibelteksten bruker Jesus ordet «salig». Dette ordet er så godt som fraværende i dagligtalen.
Det oppleves nærmest som et museumsord. Likevel kan ordet av og til brukes når en person kjenner seg ekstra lykkelig og når livet går bra. Du har opplevd noe ekstra godt eller du kjenner på den gode roen og freden i hverdagen. Da kan noen av oss utbryte: «Å, jeg kjenner meg så salig!»
Å være salig er en form for himmelsk og åndelig lykke, en tilstand av glede basert på at Gud har fylt livet mitt med noen åndelige velsignelser. Det er disse godene Jesus løfter fram her i bibelteksten fra Matteus kap. 5.

«Fattig i ånden» 
Å være fattig i ånden er selve hovedbegrepet i teksten. Det betyr at jeg ikke har min glede og rikdom i meg selv, i mitt eget liv og mine egne prestasjoner, men i hva jeg som kristen eier i troen på Jesus. Jeg er fattig i meg selv, men rik i Jesus. Lykken, saligheten, ligger ikke i det å være fattig, men i at «himlenes rike er deres» som Jesus sier det. 
For å bruke et bilde fra økonomiens verden; det handler om hvor jeg investerer mine aksjer. Jeg, mitt eget liv og de jordiske ting og gleder vil en dag gå konkurs. De evige verdiene ligger i å kjenne Jesus og ha evigheten i Himmelen i vente. Derfor gjør jeg lurt i å investere mine livsaksjer i de evige og åndelige verdiene. 

Sørge og trøstes
Jesus fortsetter med å si at de er salige som sørger, for de skal trøstes. Nettopp denne setningen er nok grunnen til at denne teksten brukes på allehelgensdag. Vi sørger over de vi kjente som døde. Jesu poeng er ikke at noen blir verken helgen eller salig fordi man dør. Men, når vi som lever vet at den som døde bekjente Jesu navn, da kan vi trøste oss med tanken at den døde nå hviler hos Gud. Saligheten, lykken ligger ikke i det å sørge, men å erfare trøsten i å vite at den som tror på Jesus har evigheten i Himmelen i vente. Invester dine livsaksjer i håpet om Himmelen. De aksjene øker i verdi for hvert år som går.

Salighets-tilstander
Jesus snakker om i alt åtte tilstander som han beskriver som salighet. Tre av salighets-tilstandene omtales slik: «Salige er de nedbøyde, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet.» I alle disse saligprisningene ligger en dobbelthet. For det første kan vi forstå disse som en oppfordring til å kjempe mot urettferdighet her i tiden og et løfte om framtid og håp til de som opplever den sosiale urettferdigheten på kroppen. Samtidig kan vi lese ordene fra Jesus med åndelige briller, at den enkelte av oss syndere som tror på ham har et håp om tilgivelse og evig liv i himmelen. 

Ren i hjertet?
En av de mest spennende saligprisningene er denne: «Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.» Hvem i alle dager kan si at man er ren av eller ren i hjertet? I alle all ikke jeg. Den som ærlig har sjekket holdninger og tanker i eget hjerte, vil ha funnet mye grums der. I enkelte religiøse retninger snakker man om å finne den guddommelige gnist i hjertet sitt. Andre livssyn hevder at mennesket er godt på bunnen. Kristentroen snakker om at vi har en egoist boende i hjertet, en som bekjenner seg til treenigheten
«jeg, meg og meg selv». 
Ingen av oss makter å skape et rent hjerte. Bare ett menneske har levd med et 100 % rent hjerte, Jesus fra Nazareth. Når hans liv blir mitt liv, når hans hjerte tar bolig i mitt syndige hjerte, da får jeg del i hans renhet. Da vil jeg en dag kunne se Gud. Da vil jeg oppleve virkelig og evig salighet. 

Fredsstiftere
Denne setningen av Jesus liker jeg godt: «Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn.»
Takk, lov og pris for alle gode fredsskapere i verden, både de som jobber på det storpolitiske plan og de som i hverdagen slukker og demper konflikter. Vi må glede oss over diplomater og politikere som demper konflikter. Mange vil aldri få Nobels fredspris, men har ganske sikkert avverget potensielle kriger. Der vi bor finnes også fredsmennesker som makter å løse personkonflikter og dempe de onde og sårende ord naboer imellom. 

Vi kan også kalle Jesus selv for en fredsstifter. Ved sin soningsdød på korset skapte han fred mellom Gud og mennesket. Synden ble sonet. Fiendskapen mellom den hellige Gud og oss syndige mennesker ble brutt. Paulus omtaler denne åndelige sannheten på følgende måte i Romerne 5,1: «Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.» Mine synder skapte fiendskap mot Gud. På korset ble syndens skyld sonet. Når jeg tror budskapet om Jesu soningsdød, da sier Bibelen at jeg blir rettferdiggjort. Da har du og jeg fred med Gud gjennom fredsstifteren Jesus. 

Forfulgte for sin kristne tro
Til slutt sier Jesus at de som blir forfulgt for og spottet på grunn av sin kristne tro, de er salige. Forfølgelse og vold både verbalt og bokstavelig, erfares alt annet enn godt. Likevel skal de som opplever seg forfulgt tenke at de er salige. For som Jesus sier det, «himlenes rike er deres.» Her i tiden fikk mange oppleve hva det kostet å kalle seg kristen. I evigheten skal disse ikke oppleve utestengelse, hat og hån. En dag vil Jesus selv åpne opp himmelens herlighet full av Guds kjærlighet og nærhet. 

BS 026


Spørsmål til selvrefleksjon og samtale i grupper:
•    Hvordan vil du definere begrepet «salig»?
•    «Fattig i ånden» - hva mener Jesus med det begrepet, og hvordan opplever du at begrepet passer på deg?
•    «Salige er de som stifter fred», på hvilke ulike måter kan vi forstå det uttrykket?
•    Hvordan kan saligprisningene være til hjelp for de som blir forfulgt for sin kristne tros skyld?

Powered by Cornerstone