Toppen av all lykke – å være salig (Matteus 5,1-12)
Pixabay/CCL

Toppen av all lykke – å være salig (Matteus 5,1-12)

Å oppleve Himmelen må være den høyeste form for lykke. Jesus har et eget ord for toppen av lykke, nemlig å være «salig». Dette ordet forklarer Jesus for oss i bibelteksten som ofte brukes på Allehelgensdag.
Svein Anton Hansen, Matteus 5,1-12, Allehelgensdag, publ. 28.okt.-20

Jesus sin tale som vi kaller Bergprekenen (Matteus 5-7), har blitt stående som verdenslitteratur av høy klasse. Her underviser Jesus om Guds Rike, om hvilke lover som gjelder der Gud får bestemme, når Gud får være Herre. Guds Rike er et nåderike og ikke en tilstand med krav og bud. Helt i starten av Bergprekenen møter vi Saligprisningene. Disse må vi ikke lese som noe vi skal prestere overfor Gud, men som en gaveliste over hva Herren vil gi den som blir en del av Guds Rike.

«1 Da han så folket, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene hans kom til ham. Han tok til orde, lærte dem og sa: Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de nedbøyde, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet. Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. 10 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres. 11 Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere og lyver allslags ondt på dere for min skyld. 12 Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. For slik forfulgte de profetene før dere.» (Matteus 5,1-12)

 «Salig»?
I denne bibelteksten bruker Jesus flere ganger ordet «salig». Ordet «salig» er så godt som fraværende i vår dagligtale. Ja, det kan nærmest oppleves som et museumsord. Likevel kan det av og til brukes når en person kjenner seg ekstra lykkelig, når livet går bra. Du har opplevd noe ekstra godt eller du kjenner på den gode roen og freden i hverdagen. Da kan noen gjerne utbryte: «Å, jeg kjenner meg så salig!»
Men, i Bibelen er dette å være salig en beskrivelse av en himmelsk og åndelig lykke, en tilstand av glede basert på at Gud har fylt livet med noen åndelige velsignelser. Det er disse godene Jesus løfter fram her i bibelteksten fra Matteus kap. 5.

«Fattig i ånden»
Jesus starter saligprisningene med å si: «Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres.» (v.3). Å være «fattig i ånden» er selve hovedbegrepet i bibelteksten. Det betyr at den troende ikke har sin glede og rikdom i seg selv, i sitt eget liv og sine egne prestasjoner, men i hva han som kristen eier i troen på Jesus. Den kristne er fattig i seg selv, men rik i Jesus. Lykken, saligheten, ligger ikke i det å være fattig, men i at «himlenes rike er deres», som Jesus sier det.
Poenget kan illustreres med et bilde fra den økonomiens verden: Det handler om hvor jeg investerer mine aksjer. Jeg, mitt eget liv og de jordiske ting og gleder jeg måtte ha hatt min glede og trygghet plassert i, vil en dag forsvinne, gå konkurs. De evige verdiene ligger i å kjenne Jesus og ha evigheten i Himmelen i vente. Derfor gjør jeg lurt i å investere mine livsaksjer i de evige og åndelige verdier.

Sørge og trøstes
Jesus fortsetter med å si at de er salige som sørger, for de skal trøstes. (v.4). Nettopp denne setningen er trolig grunnen til at akkurat denne teksten brukes på Allehelgensdag. Vi sørger over de vi kjente som nå er døde. Jesu poeng er ikke at noen blir verken helgen eller salig fordi man dør. Men, når vi som lever vet at den som døde bekjente Jesu navn, da kan vi trøste oss med tanken at den døde nå hviler hos Gud.
Apostelen Paulus ber de troende trøste hverandre med vissheten om at de døde kristne går frelst hjem. Vi behøver derfor ikke sørge som de som ikke har håp for evigheten. «Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp.» (1.Tess. 4,13)

Jesus understreker at saligheten, lykken ikke ligger i det å sørge, men å erfare trøsten i å vite at den som tror på Jesus har evigheten i Himmelen i vente. Jesus ber oss invester våre livsaksjer i håpet om Himmelen. For, nettopp de aksjene vil øke i verdi for hvert år som går.

Salighets-tilstander
Jesus snakker i teksten fra Matteus 5 om i alt åtte tilstander som han beskriver som «salig». Tre av salighets-tilstandene omtales slik: «Salige er de nedbøyde, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet.» (v.5-7). I alle disse tre saligprisningene ligger en dobbelthet. For det første kan vi forstå disse som en oppfordring til å kjempe mot sosial og politisk urettferdighet her i tiden, et løfte om framtid og håp til de som opplever denne urettferdigheten på kroppen.

Samtidig, og først og fremst, kan vi lese ordene fra Jesus med åndelige briller. Den enkelte av oss syndere som tror på ham, har et håp om tilgivelse og evig liv i himmelen. Den som er nedbøyd i sine synder, skal få tilgivelse og arve den nye jord. Den som tørster etter å bli rettferdig for Gud, han vil oppleve å få del i Jesu soningsdød som gjør oss rettferdige for Gud. Og, i denne tilgivelsen har den troende fått del i Guds barmhjertighet.

Ren i hjertet?
En av de mest spennende saligprisningene er denne: «Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud» (v.8). Hvem i alle dager kan si at man er ren av og i hjertet? Ingen. Den som ærlig har sjekket holdninger og tanker i eget hjerte, vil finne mye grums og synd der. Hva som bor i et menneske sitt hjerte, sier Jesus med følgende ord: «Det som går ut av munnen, det kommer fra hjertet, og dette er det som gjør mennesket urent. For, fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, utukt, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott.» (Matteus 15,18-19)

I enkelte religiøse retninger snakker man om å finne den guddommelige gnist i hjertet sitt. Andre livssyn hevder at mennesket dypest sett er godt på bunnen. Kristentroen derimot snakker om at vi har en egoist boende i vårt indre menneske, en som bekjenner seg til treenigheten «jeg, meg og mitt».
Ikke noe menneske makter å skape et rent hjerte. Kun ett menneske har levd med et 100 % rent hjerte; Jesus fra Nazareth. Når hans liv blir vårt liv, når hans hjerte tar bolig i våre syndige hjerter, da får vi del i hans renhet. Da vil vi en dag kunne «se Gud». Da vil vi oppleve virkelig og evig salighet.

Fredsstiftere
«Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn.» (v.9). Denne saligprisningen av Jesus blir sitert og brukt i ulike sammenhenger. Vi kan takke og være glade for alle gode fredsskapere i verden, både de som jobber på det storpolitiske plan og de som i hverdagen slukker og demper konflikter. Vi må glede oss over diplomater og politikere som demper konflikter. Selv om de færreste vil motta Nobels fredspris for sitt fredsarbeid, har mange ganske sikkert avverget mulige kriger. Også der vi bor finnes det fredsmennesker som makter å løse personkonflikter, dempe onde og sårende ord naboer og arbeidskollegaer imellom.

Vi kan også kalle Jesus selv for en fredsstifter. Ved sin soningsdød på korset skapte han fred mellom Gud og mennesket. Synden ble sonet. Fiendskapen mellom den hellige Gud og oss syndige mennesker ble sonet og brutt. Paulus omtaler denne åndelige virkeligheten på følgende måte: «Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.» (Romerne 5,1). Våre synder skapte fiendskap mot Gud. På korset ble syndens skyld sonet. Når vi tror budskapet om Jesu soningsdød, da sier Bibelen at vi blir rettferdiggjort. Da har vi fred med Gud gjennom fredsstifteren Jesus.

Forfulgte for sin kristne tro
Til slutt sier Jesus at de som blir forfulgt for og spottet på grunn av sin kristne tro, de er salige. «Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres. Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere og lyver allslags ondt på dere for min skyld. Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. For slik forfulgte de profetene før dere.» (v.10-12). Forfølgelse og vold både verbalt og bokstavelig, erfares alt annet enn godt. Likevel skal de som opplever seg forfulgt for sin tros skyld tenke at de er salige. «Himlenes rike er deres» sier Jesus. Her i tiden fikk mange oppleve hva det kostet å kalle seg kristne. Da tilhører man et «godt selskap», siden også de gammeltestamentlige profeter opplevde å bli forfulgt. De talte Guds Ord, sannheter som mange ikke tålte å høre. Men, de fulgte Guds kall, selv om det kostet noen til og med livet. I evigheten skal Jesu etterfølgere ikke oppleve utestengelse, hat og hån. En dag vil Jesus selv åpne opp himmelens herlighet full av Guds kjærlighet og nærhet.


BS 2044

Spørsmål til selvrefleksjon og samtale i grupper:

  • Hvordan vil du definere begrepet «salig»?
  • «Fattig i ånden» - hva mener Jesus med det begrepet, og hvordan opplever du at begrepet passer på deg?
  • Hva vil det si å «hungre og tørste etter rettferdigheten»?
  • «Salige er de som stifter fred». På hvilke ulike måter kan vi forstå det uttrykket?
  • Hvordan kan saligprisningene være til hjelp for de som blir forfulgt for sin kristne tros skyld?
Powered by Cornerstone