Å herlighet for en opplevelse! (Markus 9,2-13)
Fritt

Å herlighet for en opplevelse! (Markus 9,2-13)

Du har så lyst til å bli værende oppe på det «åndelige fjellet» med de gode opplevelsene. Men, så vet du at "den grå hverdagen" så lett innhenter deg. Som kristne lever vi i spenningen mellom gudsnærværet og fraværet av de sterke åndelige opplevelser, akkurat som Peter, Jakob og Johannes.
Svein Anton Hansen, Markus 9,2-13, Kristi Forklarelsesdag, publ. 03.februar-21

Du har sikkert hørt uttrykket: «Du tror det ikke før du ser det!» Det kan vel neppe være langt unna at Peter, Jakob og Johannes brukte et slikt uttrykk da de traff de andre disiplene etter å ha vært på Forklarelsens fjell med Jesus. Kanskje ordla de seg noe likt dette: «Gutter, hør her! Vi har sett, møtt og snakket med Moses og Elia i dag! Og ikke nok med det, Jesus ble forvandlet rett foran øynene våre!» Hva var dette mektige og herlige som Peter, Jakob og Johannes hadde opplevd? Det kan vi lese om i Markus 9,2-13:

«Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell. Der var de for seg selv, helt alene. Og han ble forvandlet for øynene deres. Hans klær ble så skinnende hvite at ingen på jorden som bleker klær, kan få dem så hvite. Og Elia viste seg for dem sammen med Moses, og de samtalte med Jesus. Da tok Peter til orde og sa til Jesus: Rabbi, det er godt at vi er her; la oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia! Han visste ikke hva han skulle si, for de var slått av frykt. Da kom det en sky og overskygget dem, og en røst lød ut fra skyen: Dette er min Sønn, den elskede. Hør ham! Og med ett, da de så seg omkring, så de ikke lenger noen hos seg uten Jesus alene. Og da de gikk ned fra fjellet, bød han dem at de ikke skulle fortelle noen hva de hadde sett, før Menneskesønnen var stått opp fra de døde. 10 De holdt fast ved dette ordet, og de talte med hverandre om hva det er å stå opp fra de døde. 11 De spurte ham og sa: Hvorfor sier de skriftlærde at Elia må komme først? 12 Han svarte dem: Elia kommer først og setter alt i rette stand. Og hvordan står det skrevet om Menneskesønnen? At han skal lide meget og bli foraktet. 13 Men jeg sier dere: Elia er kommet, og de gjorde med ham alt det de ville, slik det står skrevet om ham.»

Denne bibelteksten tales det gjerne over på søndagen som kalles «Kristi Forklarelsesdag». Bibelteksten skal hjelpe oss til å forstå mer av hvem Jesus er. I kapittel 8 skriver Markus at Peter bekjenner Jesus som Messias, Gud Sønn. Videre i kapittelet leser vi at Jesus forklarer at hans oppdrag på jorden handler om lidelse, kors, men også oppstandelse. Kontrastene i Jesu liv og person er store. På den ene siden er han mennesket, tjenerskikkelsen som blir plaget og til slutt drept. Men, på den andre siden er han også Guds Sønn med en herlighetsskikkelse. Jesus er frelserkongen Messias som står opp fra de døde.

Ekstraordinær dag på fjellet
Fortellingen fra Forklarelsens fjell finner vi også hos Matteus (17) og Lukas (9). Ingen av de tre evangelistene forteller hvilket fjell det dreier seg om. Tradisjonen har pekt på fjellet Tabor ved Genesaretsjøen som «forklarelsens berg». Poenget med at dette skjedde på et fjell, var trolig for å si at her skjer noe av det samme som Moses opplevde da han av Herren Gud fikk de 10 bud på Sinaifjellet (2.Mos.24). Guds herlighet åpenbarer seg noen ganger på en særskilt måte på et fjell. Det skjedde også da profeten Elia og Israels-folket fikk se Guds ild gripe inn da Elia stod i kampen mot Ba’al-profetene på Karmelfjellet (1.Kong.18).

Peter, Jakob og Johanns tilhørte den innerste sirkel av de 12 disiplene. Det var disse tre Jesus ofte unte noen ekstraopplevelser. Denne fjellturen må så definitivt ha kommet inn under kategorien den mest eksotiske opplevelsen de noen gang fikk oppleve. Jesus blir forvandlet foran øynene deres.
Verbet i den greske grunnteksten som her brukes, betyr å forandre skikkelse og utseende. Matteus skriver at Jesu ansikt skinte som solen. Alle evangelistene skildrer at Jesu klær ble skinnende hvite.
Noe liknende kan vi også lese om de frelstes klær i himmelen
. «Deretter så jeg – og se: En stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto for tronen og for Lammet, kledd i lange, hvite kapper, og med palmegreiner i sine hender.» (Joh.åp.7,9). Hvit, som står for renhet og uskyld, er også fargen englene bærer.

På fjellet dukker to kjente skikkelser fra det gamle testamentet opp; Moses og Elia. Moses representerer Loven mens Elia her står som representant for profetene. Jesus oppfyller løftene i det gamle testamentet. Loven hadde sin tid fram til Jesu komme. Jesus er videre den siste og endelige profet, den nye profeten Moses talte om (5.Mos.18,15).
Hva snakket Jesus, Moses og Elia om? Hva diskuterte de? Lukas skriver «De [Moses og Elia] viste seg i herlighet og talte om hans bortgang, som han skulle fullføre i Jerusalem.» (9,31). Her diskuteres det og legges planer om dagene som ligger foran når Jesus kommer til påskefesten i Jerusalem. Her skal han lide, dø og så stå opp igjen.

Jesus alene
Hva som foregikk inne i hodene på Peter, Jakob og Johannes disse minuttene, kan vi bare spekulere i. Sikkert veldig forfjamset, men likevel frimodig, bryter Peter inn i samtalen mellom Jesus, Moses og Elia: «Rabbi, det er godt at vi er her; la oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia!» (v.5). Markus skriver at Peter ikke visste hva han skulle si, for han var slått av frykt. Når noe hellig åpenbarer seg for oss, kommer både undringen, men også frykten. Liknende historier og reaksjonsmønstre finner vi flere steder i det gamle testamentet. Vi leser blant annet om profeten Jesaja sitt besøk i tempelet (Jes.6) og Moses på Sinai fjell (2.Mos.24). Synet av og møtet med det hellige skapte i disse Guds menn en god dose gudsfrykt. De skalv i møte med Den Hellige.

Når Peter sier han vil bygge tre hytter, så sier han egentlig at her kan han tenke å slå seg til ro. Nå er Guds herlighet kraftfullt til stede. Dette vil Peter ha mere av og leve i så lenge som mulig.
Også vi kan oppleve at Guds Ånd kommer oss så uforklarlig nær. Vi kan kjenne på en ekstraordinær varm åndelig følelse. Vi kan erfare at Guds Ord åpner seg for oss slik at skjulte åndelige sannheter kommer for dagen, oppleves nye og friske. Eller vi kan delta på et stormøte med tusener av andre kristne, synge og lovprise sammen og kjenne på ønsket om at slik skulle vi hatt det hver eneste uke, helst hver dag året gjennom.
Så blir vi dessverre raskt innhentet av det vi kaller for «den grå hverdagen». Gud føles plutselig så fjern. Bibellesningen gir så lite, og jeg bare kjenner meg så åndelig tørr. Og i kirka og på bedehuset, der samles vi bare noen få mennesker. Resignasjonen holder på å ta overhånd.

Det står om de tre disiplene at «da de så seg omkring så de ikke lenger noen hos seg uten Jesus alene.» (v.8). Når vi i overført betydning ser «Jesus alene», så har vi nok å leve på i «den grå hverdag». Både Moses og Elia, både skinnende himmelsk hvitfarge og Guds stemme, kunne vært kjekt, godt og trygt å møte og oppleve. Men, i troen på Jesus, på hans person og frelsesverk alene, har vi nok å leve av og en gang dø på.

Elia døperen?
På tur ned fra fjellet får Peter, Jakob og Johannes etter hvert summet seg slik at de kan føre en normal samtale. I teksten fra Markus 9 står det at «de talte med hverandre om hva det er å stå opp fra de døde.» (v.10). I samtalen som følger forklarer Jesus disiplene at døperen Johannes er en forløper for seg, på samme måte som Elia var en profet som skulle fortelle om de ting som skulle skje i hans samtid. Bibelteksten inneholder ikke en skjult lære om reinkarnasjon; at profeten Elia sin ånd og person skulle ha tatt bolig i døperen Johannes. Nei, Elia ble tatt opp til himmelen i en ildvogn (2.Kong.2,11). Døperen Johannes opptrådte som en profetisk Elia, i det han pekte på Guds lam, han som en dag skulle bli løftet opp til himmelen på en sky (Ap.gj.1,9).

Her er mer enn et dødelig menneske
Hvem er Jesus? Denne teksten som leses og tales over på «Kristi Forklarelsesdag», peker på Jesus som mer enn et menneske. Vi har å gjøre med en som er mer enn en kunnskapsrik lovlærer eller stor profet. Vi har å gjøre med Guds Sønn som sprenger grenser for forståelsen av Herren Gud og treenigheten. Han som var fra evighet av, han som kjente Moses og Elia, han vil leve i alle evigheter som Guds Sønn.

BS 2105

Spørsmål til selvrefleksjon og samtale:

  • Denne «forklarelsen» skjedde på et fjell. Hvilke andre viktige fjellopplevelser enn denne kjenner vi til fra både GT og NT?
  • «De [Moses, Elia og Jesus] talte om hans bortgang, som han skulle fullføre i Jerusalem.» (Lukas 9,31). Prøv å oppsummere på noen få setninger denne påskes innhold og betydning for oss mennesker. Del så gjerne setningene med hverandre i gruppen.
  • Hvorfor tror dere evangelistene understreket dette med lyset, solen og hvitfargen?
  • Møtet med det hellige og Den Hellige skaper både tiltrekning og behov for distanse. Hvordan har du selv opplevd et slikt møte med det hellige?
  • Matteus, Markus og Lukas tok med denne fortellingen for å få fram hvem Jesus virkelig var. Hva vitner denne fortellingen om Jesu person?
Powered by Cornerstone