Kjedereaksjon av tro (Johannes 1,35-51)
pixabay

Kjedereaksjon av tro (Johannes 1,35-51)

Levende vitnesbyrd kan skape en kjedereaksjon av tro. Disiplene Peter og Natanael ble kristne fordi en bror og en venn vitnet om sin nye tro.
Svein Anton Hansen, Johannes 1,35-51, 3.søndag i treenighetstiden, publ.4.juni-18

Alle som kjenner Jesus og tror på ham har et ønske om at flere skal bli kristne. Ikke minst ønsker vi at familie og venner, de vi er mest glade i, skal komme til tro på Jesus Kristus. Vi håper og ber, gjerne lenge og ofte, om at de må oppdage hvem han er og hva den kristne tro går ut på. Vi kommer ikke utenom at vi selv har et ansvar for å vitne om hva vi tror på. Ord fungere fortsatt. I bibelteksten fra Johannes kap. 1 leser vi om den kjedereaksjonen av tro som skjedde da Andreas og Filip begynte å sette ord på og fortelle om sin nye tro. Vi leser i versene 35-51:

«Dagen etter sto Johannes der igjen, og to av disiplene hans. Da han fikk se Jesus, som kom gående, sa han: Se der er Guds lam! De to disiplene hørte det han sa, og de fulgte etter Jesus. Jesus vendte seg og så at de fulgte etter ham. Han sier til dem: Hva søker dere? De sa til ham: Rabbi – det betyr Mester – hvor bor du? Han sier til dem: Kom og se! De kom da og så hvor han bodde. Og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hørte det Johannes sa, og som fulgte etter Jesus. Han finner først sin egen bror Simon og sier til ham: Vi har funnet Messias, det betyr Kristus. Han førte ham til Jesus. Jesus så på ham og sa: Du er Simon, Johannes' sønn. Du skal kalles Kefas, det betyr Peter. Dagen etter ville han dra til Galilea. Han finner Filip, og Jesus sier til ham: Følg meg! Filip var fra Betsaida, fra Andreas' og Peters by. Filip finner Natanael og sier til ham: Ham som Moses har skrevet om i loven, og som profetene har skrevet om, ham har vi funnet: Jesus, Josefs sønn fra Nasaret. Natanael sa til ham: Kan det komme noe godt fra Nasaret? Filip sa til ham: Kom og se! Jesus så Natanael komme mot seg, og han sa om ham: Se, det er en ekte israelitt, en som det ikke er svik i. Natanael sa til ham: Hvor kjenner du meg fra? Jesus svarte og sa til ham: Før Filip kalte på deg, mens du var under fikentreet, så jeg deg. Natanael svarte ham: Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels konge! Jesus svarte og sa til ham: Tror du fordi jeg sa til deg at jeg så deg under fikentreet? Du skal få se større ting enn dette! Han sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over Menneskesønnen.»

Kjedereaksjon av vitner
Døperen Johannes hadde mange disipler som fulgte ham. Men da Jesu stod offentlig fram, så visste døperen at hans egne disipler i stedet skulle begynne å følge Jesus. Derfor peker han på Jesus og sier: «Se, der er Guds lam som bærer verdens synder.» Johannes sin pekefinger viste hans disipler en ny vei, en ny Herre og en ny retning i livet. En av døperens disipler som nå begynte å følge Jesus het Andreas. Noe av det første han gjør etter at han har blitt en kristen, er å føre sin egen bror Simon til Jesus. Begeistret vitner han for sin egen bror: «Vi har funnet Messias!» Det er flott når noen finner troen på Jesus. Egentlig i dypere forstand, så er det Jesus som finner oss. Ingen av oss kan lete oss fram til ham, men Jesus søker og leter etter oss fortapte mennesker (Lukas 19,10).

Senere i dagens bibelavsnitt leser vi om Filip som også ble en kristen. Også han begynner med en gang å vitne om troen. Han finner sin venn Natanael og vitner for ham om Jesus: «Vi har funnet ham som Moses og profetene har skrevet om!» Alle disse fire, Andreas, Peter, Filip og Natanael var fra byen Betsaida. Så trolig visste de om og kjente hverandre godt på forhånd. I løpet av noen timer fikk denne byen flere innbyggere som hadde blitt Jesu etterfølgere. Liv hadde blitt forandret. Mennesker fra Betsaida hadde fått ny kurs og retning i livet.

En klippe og en uten svik
Bibelavsnittet sier ikke så mye om hva Jesus sa til Andreas og Filip. Derimot kan vi lese om en liten men viktig samtale Jesus hadde med de to som Andreas og Filip førte til troen, Simon og Natanael.
Det første som skjer med Simon etter at han har blitt en kristen, er at han får et nytt navn, Peter. På arameisk, Jesu og disiplenes språk, ble han hetende Kefas. Peter kommer fra det greske Petros som betyr klippe, fjell. Vel, når vi leser evangeliene og hele livshistorien til Peter, så var han ikke alltid en stødig og trofast person. Så det er nok ikke Peter sine karaktertrekk og egenskaper Jesus har i tankene med navnet Peter. Jeg tror Jesus med navnet heller vil understreke den lederrollen Peter senere skulle ha i disippelflokken.
Natanael hører vi ikke mye mer om senere i evangeliene. Muligens er han samme person som andre steder omtales med navnet Bartolomeus. Men, for en omtale han får av Jesus: «Natanael, du er en ekte israelitt, en som det ikke er svik i!» Jacob i det gamle testamentet var en som sviktet sin bror Esau. Likevel fikk han navnet «Israel». Og Peter, han sviktet dypt og stort da han til og med bannet på at han ikke kjente Jesus. Natanael derimot, han var en disippel, en kristen med integritet.
Under samtalen sier Jesus at han hadde sett Natanael før Filip kalte på ham. «Jeg så deg!» sier Jesus. Det er noe fint med dette å tenke på og være klar over at jeg er sett av Jesus, at han så meg lenge før jeg begynte å tenke på ham. Vi søker Gud fordi han først har søkt og begynt å kalle på oss. Gud er alltid den som tar initiativet. Jeg kan aldri tenke på Gud uten at han først har tenkt på meg.

Hvem Jesus er
Dermed skjønner og forstår Natanael hvem Jesus er. I løpet av få sekunder bruker Natanael navn som «Rabbi», «Guds Sønn» og «Israels konge» om Jesus. Dermed både erkjenner og bekjenner Natanael hvem Jesus er. Vi kan aldri bekjenne hva og hvem vi tror på før vi har erkjent og forstått hva troen går ut på og hvem Jesus er.
I dette bibelavsnittet brukes følgende uttrykk om Jesus: Guds lam, Messias, Rabbi, Guds Sønn, Israels konge og Menneskesønnen. Ja, Jesus er han som Moses og profetene har skrevet om. Mannen fra Nazareth var altså på ingen måte en tilfeldig religiøs lederfigur som av eget PR-behov stod fram. Nei, hans komme var varslet om i det gamle testamentet, og han hadde sin kraft og autoritet fra Herre Gud selv.

Himmelstige
Helt til slutt sier Jesus noen mystiske ord: «Natanael, du skal få se større ting enn dette!» og «Sannelig, sannelig sier jeg dere: Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over Menneskesønnen.»
Jabob i det gamle testamentet drømte om en himmelstige hvor Guds engler gikk opp og ned. Når Jesus nå har kommet, så har Gud gitt oss sin virkelige himmelstige. Ingen kan komme til Herren Gud uten å gå gjennom Jesus.
De «større ting» Jesus snakket om kan være de under og helbredelser han gjorde. Det største de likevel fikk oppleve var da Jesus døde på korset og stod opp igjen, selve underet over alle undere. Korset på Golgata var den himmelstigen Gud selv reiste. Veien til Herren Gud går via Golgata, når vi legger ned våre synder der ved Jesu kors. Trinnene på himmelstigen heter «anger», «syndsbekjennelse» og «tro på Jesu frelsesverk».

Kom og se!
To ganger i bibelavsnittet fra Johannes 1 møter vi uttrykket «Kom og se!» Først utfordrer Jesus Filip til å følge ham. Så utfordrer Filip Natanael til å følge Jesus. Både Filip og Natanael fikk se og møte Jesus ansikt til ansikt. De fikk se de undrene Jesus gjorde. De fikk se korset og møte Jesus etter at han var oppstått.
Vi som lever i dag kan også komme og se. Vi kan se, vi kan lese hva øyenvitnene har skrevet om Jesus. Vi kan se og møte mennesker som har fått sine liv forandret i møte med troen på ham. Kanskje kan vi også oppleve å se noen undre han gjør i dag. Og, for vårt indre øye kan vi se Jesus når vi hører forkynnelse om ham. Kom og hør!

BS 1823 (57)

Spørsmål til selvrefleksjon og samtale:

  • Hvilke personer møter vi i bibelteksten som på ulike måter fikk et møte med Jesus?
  • Hvorfor tro du/ dere at Jesus kunne bruke Peter som sviktet, like mye som han brukte Natanael, en mann uten svik?
  • Hvilke titler og uttrykk brukes om Jesus? Hvilket uttrykk liker du/dere best, og hvorfor?
  • På hvilke måter gir denne bibelteksten deg/ dere frimodighet til å delen troen?
Powered by Cornerstone