Tro på treenigheten

Jeg har en venn på Facebook som ikke forstår treenigheten. Kan du hjelpe ham? (Anne Marie). SVAR: Hvem kan forstå treenigheten? At Gud er én og samtidig tre er ikke lett å begripe, for det er på en måte selvmotsigende.

 At det er et flertall i Guds enhet, er likevel ikke imot all fornuft, og læren er godt begrunnet i Bibelen. Treenigheten er et av de store mysteriene i den kristne troen. Når Den Hellige Ånd får vist oss noe av dybdene i denne sannheten, gir det grunnlag for å styrke troen og håpet. 

At Gud er én, kommer frem tidlig i Bibelen: «Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én» (5. Mos 6,4). Dette er bekreftet at Jesus: «Dette er det første av alle budene: Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én» (Mark 12,29). Paulus slutter seg til dette ved å si: «Så er det for oss bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er til for ham» (1. Kor 8,6). 

Til tross for denne enheten skildrer Bibelen Gud som tre distinkte personer. Jesus lærte oss å be Fader vår, han er en farsskikkelse, ja, den eneste som kan kalles vår Far (Rom 1,7). Han er Gud og Far (2. Kor 1,3). 

Dernest har vi Jesus, som kalles Sønnen. Han hevdet selv å være Israels Gud Jahve, som åpenbarte seg med navnet «Jeg er» (2. Mos 3,14). Judeerne på Jesu tid ble kraftig provosert av at Jesus selv kalte seg «Jeg er», så de tok opp steiner for å henrette ham (Joh 8,58–59). I de ti bud ble det strengt forbudt å tilbe noen andre guder enn Gud (2. Mos 20,1–4). Likevel godtok Jesus å bli tilbedt, for eksempel av Tomas, som sa til Jesus: «Min Herre og min Gud» (Joh 20,28). Hele guddommens fylde bor i Jesus, underviste Paulus om (Kol 2,9). Jesus var lik Gud i evigheten (Fil 2,5–8). Han gjenspeiler Guds herlighet (Heb 1,5 og Joh 1,1). Den som ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen (Joh 5,23 b). Under rettssaken mot Jesus bekreftet han at han er Guds Sønn (Mark14,61b-62). 

Ånden er den tredje personen i Gud. Peter irettesatte en mann som løy for Den Hellige Ånd. Straks etter sier han at denne mannen da ikke har løyet for mennesker, men for Gud (Apg 5,3–4). Ånden har egenskaper som Gud, han er til stede overalt (Salme 139,7–12). Han vet alt (1. Kor 2,10–11). Ånden deltok da jord og himmel ble skapt (1. Mos 1,2). Han kan undervise (Joh 14,26) og overbevise (Joh 16,7). Han er en person med følelser, for det er mulig å opptre slik at han sørger (Ef 4,30). 

En av de sterke bekreftelsene på treenigheten gis av Jesus når han ber oss døpe «til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn» (Matt 28,19). Begrepet «navn» er det samme som «person» i Bibelen. Helt naturlig blir det da at apostelen Paulus velsigner ved å nevne hele den treenige guddommen: «Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle!» (2. Kor 13,13). 

Noen vil si at det da blir tre guder, for 1+1+1=3. Men tenker vi hvor levende og kraftfull Gud er, kan vi like godt tenke at 1x1x1=1. Gud er ikke tredobbel, men tre i én. 

Vi kan ikke bevise treenigheten, og må innrømme at den ikke kan forstås ut fra vanlig logikk. Guds tanker er mye høyere enn våre tanker. Vi holder imidlertid fast på at Bibelen er Guds ord, slik den kristne kirke alltid har gjort. Og da bekjenner vi sammen med den sanne kristne kirke til alle tider: Gud er én og samtidig tre.

OPKL117

Powered by Cornerstone