Har mennesket en udødelig sjel?

Hei. Jeg regner meg som personlig kristen, men det er mange ting i Bibelen som er uklare for meg. Står det noe sted i Bibelen klart og tydelig at alle mennesker har en udødelig sjel? Hvem er det som omtales i Johannes Åpenbaring, kapittel 14, versene 9 - 11? Jeg kan ikke skjønne at det gjelder alle som ikke har tatt imot frelsen. Kan gjerne få svar både personlig og i spalten Spørsmål og svar, men ønsker å være anonym. (Mann, født 1930).

 SVAR:

 Fint at du er en kristen, og at du søker svar på spørsmål du er opptatt av.

Jeg vil først svare litt generelt om forholdet mellom sjelen og kroppen. Platon lærte at mennesket er en sjel som har en kropp. Han sammenlignet med en rytter som hadde en hest. Ja, han sa det enda mer radikalt: Sjelen bør være fri, kroppen er et fengsel for sjelen.

I kristen tradisjon har en lagt vekt på at vi mennesker er en enhet mellom det åndelige og det fysiske. Frelse er ikke frelse fra kroppen, men frelse i kroppen. Mennesket ble til en levende sjel, heter det i 1 Mos 2,7. Ordet individ betyr at vi ikke kan deles opp.

I Det gamle testamentet blir håpet om et evig liv knyttet til noe kroppslig. Vi skal ikke sveve luftig omkring i en ny tilværelse. Vi skal leve med nye kropper. «Dine døde skal bli levende. Mine lik skal stå opp. Våkn opp og juble, dere som bor i støvet … jorden gir døde tilbake til livet» (Jes 26,19).

I Det nye testamente er udødeligheten på tilsvarende måte knyttet til oppstandelsen. Paulus sier det slik: «For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet. Men når dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige er blitt ikledd udødelighet, da blir det ordet oppfylt som står skrevet: Døden er oppslukt til seier» (1Kor 15,53–54). Udødeligheten er at vi blir levende igjen, at vi får en oppstanden, fullkommen kropp.

Jesus snakker om livets oppstandelse og dommens oppstandelse: «Og de skal komme ut, – de som har gjort det gode, til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde, til dommens oppstandelse» (Joh 5,29).

På denne bakgrunn er det ikke så klokt å snakke så mye om sjelens udødelighet, som om sjelen har en kraft i seg selv til å leve videre. Alt er avhengig av Gud, som ga sjelen liv, og som vekker sjelen opp igjen etter døden. Gud alene har udødelighet (1. Tim 6,16.).

Bibelordet du nevner fra Åp 14, vers 9-11, gjengir en visjon apostelen Johannes hadde. De som bevisst velger avgudsdyrkelsen og trosser Gud, vil få en forferdelig skjebne. Det står ikke der noe om mennesker som aldri har hørt evangeliet, men om dem som trosser Gud. At livet har to utganger, kan vi ikke nekte for, om vi tror på Bibelen.

Det er mange ting vi forstår stykkevis. Det viktige er at vi holder oss til det enkle evangeliet: «Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet,» sa Jesus i Joh 5,24.

OPKL172

Powered by Cornerstone