La være å gifte seg?

Kva tenker du Paulus meiner med 1. Kor 7,29-34? (KJVT, gut, 23 år)

SVAR:

Tiden er kort før Jesus kommer igjen. Det betyr nærmest at tiden kommer til oss i mer konsentrert form, begivenhetene skjer hurtigere.

Det innebærer også at den tiden kan bli vanskelig. Denne verdens «form» forgår, sier Paulus ordrett. Enkelte sider ved verden kan falle fra hverandre, det stabile og trygge ved verden vil ikke fortsette slik hele tiden.

Det som gjelder livet i denne verden, skal vi derfor vurdere som noe midlertidig. Vi må se på oss selv som pilegrimer på vei til vårt egentlige hjemland.

Ingen vet når Jesus kommer igjen til jorden. Det visste heller ikke Paulus. Kanskje han regnet med at Jesus ville komme tilbake i hans egen levetid. Likevel ber han om at ingen blir fanatiske eller svikter i å gjøre det de skal i denne verden, i arbeid og familieliv.

Her gjelder det å ha to tanker i hodet samtidig. Jeg skal utføre mine daglige gjøremål og gjerne planlegge for mange år fremover. Samtidig skal jeg være bevisst på at ikke noe her i verden er et mål i seg selv, eller noe som skal vare bestandig. Alle goder skal vi ta imot som gaver fra Gud. Men vi må forholde oss til alt som noe vi kan unnvære. Den eneste vi ikke kan unnvære, er Jesus.

Ut fra disse tankene sier Paulus noe spesielt både til de gifte og de ugifte. De skal leve åndelig våkne og passe på at denne verdens bekymringer og følelser ikke går for sterkt inn på dem. En må ikke være for sterkt knyttet til verden, for den skal gå til grunne. De som er troende og ikke gift, kan bruke mer energi på å tjene Herren gjennom forsamlingen. De gifte må vise ansvar overfor familien, og det krever tid og trofast innsats.

På Paulus’ tid måtte noen være forberedt på å lide martyrdøden for sin tro. Da kom Herren til å gi dem nåde og kraft til å komme seg gjennom. Men for familien ville det ikke bli så lett.

Av slike grunner var Paulus selv rolig for å velge sølibatet, det vil si å leve ugift. Dermed kunne han vie all sin tid til å forkynne, undervise og veilede.

Men han var bevisst på at dette var en nådegave. Hvis han hadde så sterke følelser og drifter at det hindret ham, ville det være like fornuftig å gifte seg.

Paulus vil ikke tvinge noen. Han sier at noen har gaven til å leve gift, noen til å leve ugift. I dette må en bare regne med Guds ledelse. Han legger til rette det som er best for oss.

OPKL245

Powered by Cornerstone